Ylläksen kylien arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu tammikuussa 2010. Äkäslompolon keskustan tulevaisuutta ohjaava pääratkaisu on valittu. Tähän ratkenneeseen toiseen vaiheeseen kutsuttiin viisi (5) kehityskelpoisinta ehdotusta, joiden jatkosuunnittelun ohjeet perustuvat kilpailun ideointivaiheesta tehtyihin johtopäätöksiin.

Kilpailun tulosten pohjalta Kolarin kunta tarkistaa ja täydentää alueita koskevaa kaavoitusta ja rakentamisen ohjausta.

Katso tästä kilpailumateriaali ja voittoisa ehdotus "Kiepit"

Kaavoituksesta löytyy yleisesti tietoa Kolarin kunnan sivulta kohdasta "Kunnan palvelut"

http://www.kolari.fi/

Tonttipörssi  (linkki Kolarin kunnan sivulle)

 Tästä linkistä Kolarin kunnan kaavoituskatsaus 2019

Kolarin kunnan kaavoituskatsaus 2009

Osastopäällikkö Kullervo Lauri

 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään  vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

 Maankäyttö- ja rakennuslaki

 Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki on astunut voimaan 01.01.2000 lukien ja se korvaa aiemmin voimassa olleen rakennuslain.

 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan yleiskaavan, asema – ja ranta-asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Alueellisella ympäristökeskuksella on oikeus tehdä kunnanvaltuuston päätöksestä oikaisukehotus. Kunnallisen päätöksenteon itsenäisyys ja vastuu korostuu huomattavasti uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tullessa. 

 Kaavoitusmenettely ja vuorovaikutus

 Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta.

 Kaavaa valmisteltaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavan vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Ilmoittaminen voi tapahtua myös kaavoituskatsauksesta tiedottamisen yhteydessä.

 Kaavan valmisteluvaiheen kuulemisessa varataan tilaisuus asianosaisten mielipiteen esittämiseen. (Laatimisvaiheen kuuleminen).

 Asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävillä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Kunta pyytää tarvittavat lausunnot kaavaehdotuksesta. Jos kaavaehdotusta on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville, se on asetettava uudelleen nähtäville. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

 Voimassa olevat kaavat

 Maakuntakaava

 Kolarin kunta kuuluu Tunturilapin seutukaavaan, joka on vahvistettu 23.11.1999 Ympäristöministeriössä. Lapin liiton valtuusto on hyväksynyt 25.11.2009 Tunturi-lapin maakuntakaavaehdotuksen, jonka jälkeen se lähetään ympäristöministeriön vahvistettavaksi.

 Yleiskaavat

 Kirkonkylän osayleiskaava, kunnanvaltuusto hyväksynyt 20.06.1979

Ylläksen osayleiskaava, kunnanvaltuusto hyväksynyt 27.02.2008. Ylläksen yleiskaavasta on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jonka käsittely on vielä kesken.

Tornio-Muoniojoen osayleiskaava on tällä hetkellä laadittavana, josta laatimisvaiheen kuuleminen on suoritettu 09-10/2009 välisenä aikana. Ehdotus on tavoitteena saada nähtäville kevään 2010 aikana, jonka jälkeen osayleiskaava viedään kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 Asemakaavat

 Kolarin kirkonkylän asemakaava, ensimmäinen vahvistus 27.06.1974

Sieppijärven asemakaava, ensimmäinen vahvistus 27.06.1974

Äkäslompolon asemakaava, ensimmäinen vahvistus 02.01.1985

Ylläsjärven asemakaava, ensimmäinen vahvistus 08.01.1990

 Ranta-asemakaavat

 Aalisjärvi, vahvistettu                                                 20.12.1976

Kuoppa                                                                         01.02.1977

Yhteismetsä                                                                 06.05.1977

Tapojokisuu                                                               08.09.1978

Ristimella                                                                     18.04.1980

Nilivaara                                                                       18.04.1980

Äkäsjoki (Hannukainen)                                            14.08.1981

Kuertunturi                                                                   23.08.1983

Pikku-kaupinjärvi                                                        23.05.1986

Röhkömukanmaa                                                      31.10.1986

Äkäsjoki (Komulainen)                                              15.05.1987

Rämeänniemi                                                             02.05.1988

Ylläsjärvi                                                                       02.05.1988

Kesänkijoki                                                                  13.07.1988

Sulaoja                                                                         13.07.1988

Isokaupinjärvi                                                              31.08.1989

Vaarajärvi                                                                     19.10.1989

Ylläsjoki                                                                        21.02.1990

Luosukangas                                                              09.01.1992

Tapojoki                                                                        20.01.1992

Kuerjoki                                                                        26.01.1993

Seukkala                                                                      30.06.1994

Äkäsjokisuu                                                               7.07.1996

Hannukainen                                                              21.11.1997

Kalkkikangas, hyväksytty                                          19.12.2001

Kelloniemi, hyväksytty                                              27.06.2003 

 Vireillä olevat kaavat

 -          Tornio-Muoniojoen osayleiskaava Tornio-Muoniojoen ranta-alueille

-          Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien Äkäsjokivarren aluetta Kaulavaaran ja Äkäsjoen väliselle alueelle vapaa-ajan rakentamisen tarpeisiin

-          Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien ns. Helukan alueen III-vaihetta. Laajentaminen tapahtuu pysyvän-/vakituisen asutuksen tarpeisiin nykyisen Helukan alueen länsi- ja pohjoispuolelle.

-          Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennus Kaupinjärventien varteen vapaa-ajan rakentamisen tarpeisiin.

-          Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennus Tiurajärventien varteen vapaa-ajan ja vakituisen asumisen tarpeisiin

-          Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 28 rakennuspaikkaa 1 Tunturintien varressa liikerakentamisen tarpeisiin

-          Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 16 rakennuspaikkaa 1, korttelin 47 rakennuspaikkaa 2, kortteleita 201-203 sekä VR, EV-1- ja katualueita liike- ja hotellirakentamisen tarpeisiin Sivulantien ja Tunturintien, Kaulavaarantien ja Reittitien alueella sekä Tunturintien ja Lompolon teiden risteysalueella

-          Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 17 rakennuspaikkoja 3, 7, 8, 14-19 sekä VL- ja LPA-1 alueita Sivulantien ja Peltotievantien välistä aluetta liike- ja hotellirakentamisen tarpeisiin

-          Ylläsjärven asemakaava laajennus, koskien Tunturipalon aluetta vapaa-ajan rakentamisen tarpeisiin Iso-Ylläksentien itäpuolella.

-          Ylläsjärven asemakaava muutos, koskien Iso-Ylläksentien itäpuolta Ylläksen laskettelukeskuksessa liikerakentamisen tarpeisiin

-          Kolarin kirkonkylän asemakaavan muutos, koskien korttelia 301 liikerakentamisen tarpeisiin VT 21:n ja Jokijalantie risteysalueella

-          Kolarin kirkonkylän asemakaava muutos- ja laajennus, koskien vanhan sairaalan aluetta ja Raittipellontie aluetta vakituisen asutuksen tarpeisiin

-          Ristimellan ranta-asemakaavan muutos- ja laajennus, koskien tiloja Suoranta RN:o 1:120 ja Vierelä RN:o 41:63

-          Luosujoen ranta-asemakaava Luosujokivarteen vapaa-ajan rakentamisen tarpeisiin

 Kaavaluonnokset ja –ehdotukset selostuksineen sekä muuta lisätietoutta kaavoituksesta Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi /Kunnan palvelut/Vireillä olevat kaavat

 Rakennusjärjestys

 Kolarin kunnan uuden rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.06.2002 ja se on astunut voimaan 08.08.2002.

 Arkkitehtikilpailut

 Kolarin kunta on yhteistyössä Lapin liiton kanssa SAFAn säännöillä ja osaksi EU-rahoituksella järjestänyt arkkitehtikilpailun Ylläksen alueen Ylläsjärven ja Äkäslompolon keskeisille kyläalueille. Kilpailu saadaan päätökseen alkuvuodesta 2010.

 Tulevaisuus

 Mahdollinen kaivostoiminnan aloittaminen Suomen puolella Kolarin kunnan tai Ruotsin valtion puolella Pajalan kunnan alueella käynnistää maankäytöllisiä suunnitteluita ja aiheuttaa muutoksia voimassa oleviin kaavoihin runsaasti.