Kyläyhdistyksen tekemät esitykset ja aloitteet, antamat lausunnot ja kirjalliset mielipiteet sekä niihin saadut vastaukset

 

 

Uusin aineisto puuttuu.

____________________________________

Äkäslompolon Kyläyhdistys ry

Helukanlenkki 18

95970 ÄKÄSLOMPOLO

Kolarin kunnanhallitus

Isopalontie 2

95900 KOLARI

Lausunto Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaan, Hannukaisen kylän alueen asemakaavaan, Hannukaisen kaivosteollisuusalueen asemakaavaan ja Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavaan

Äkäslompolo on Kolarin kunnan nopeimmin kasvava kylä. Kasvun takana on alueen pääelinkeinon, matkailun kehitys. Asukaskasluku kasvaa sekä syntyvyyden että kylään muuttavien uusien asukkaiden kautta. Noin 90 % äkäslompololaisista on sitä mieltä, että Hannukaiseen ei tulisi avata kaivosta. Hannukaisen osayleiskaava- ja asemakaavaprosessi on mielestämme keskeytettävä, koska kaivoksen vaikutuksia ympäristöön, matkailuelinkeinoon sekä porotalouteen ja vaikutusalueella olevien asukkaiden elämään ei ole riittävällä tavalla selvitetty. Yhteiskunnalliset sekä ekologiset vaikutukset lähialueisiin on selvitettävä riittävän kattavasti. Lisäksi kaavaselostuksissa nojataan tehtyyn YVA:iin, jossa Lapin ELY: n 24.01.2014 antaman lausunnon mukaan on todettu olevan suuria puutteita.

Perustelut

 

Asianosaisten kuuleminen kaivosprosessissa

Koko kaivosprosessissa äkäslompololaiset on huomioitu heikosti. Äkäslompolon kyläyhdistyksen tai kylän edustajaa ei ole ollut mukana kaivoshankkeen ohjausryhmässä. Äkäslompolon asemaa kuvaa hyvin esimerkiksi se, että kyläyhdistys ei saanut lausuntopyyntöä kaivoksen YVA-selvitykseen eikä kaivospiirihakemukseen. Vaikka kaivospiirin määrääminen ja kaivoksen perustaminen vaikuttaisivat suoraan äkäslompololaisten elämään, on Äkäslompolo myös kaivoshankkeen YVA-selvityksen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa sijoitettu virheellisesti samaan kategoriaan Kittilän, Muonion tai Kolarin taajamien kanssa. Hannukaisen kaivoksella olisi toteutuessaan suuri kielteinen vaikutus Äkäslompolon kylään ja kyläläisiin sekä taloudellisten että kaivoksen mukanaan tuomien ei-toivottujen sosiaalisten vaikutusten takia. Kaivos on myös pitkällä tähtäimellä terveydellinen uhka lähialueelleen. Näin ollen äkäslompololaiset kokevat, että heidän vaikuttamismahdollisuutensa on laiminlyöty.

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava- ja asemakaavaprosessin vaikutukset

Tunturi-Lapin maakuntakaavan aluekohtaisen määräyksen mukaan Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivosalueella tulee ottaa huomioon lähialueen matkailu- virkistys ja luontoarvot. Kuten lukuisissa Hannukaisen kaivoksen YVA-selvityksestä annetuissa lausunnoissa todetaan (esim. ELY-keskus, Kolarin kunta, Lapin luonnonsuojelupiiri, Tunturi-Lapin Matkailuyhdistys ry, Lapin Matkailuelinkeinojen Liitto ry, Ylläksen Matkailuyhdistys ry ja Äkäslompolon kyläyhdistys ry) vaikutukset ulottuvat Ylläksen matkailukeskukseen, Tornionjokeen ja Pallas–Yllästunturin kansallispuistoon asti.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (vuonna 2011) edellyttää erityisesti matkailun tarpeiden ja yhteensovittamisen edellytysten selvittämistä. Tätä yhteensovittamista ei ole toistaiseksi tehty kuin pintapuolisesti.

Yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan kaivostoiminnan ja matkailun yhteensovittaminen vaatii ennenkaikkea mahdollisten haitallisten vaikutusten kuten melun, pölyn, lisääntyvän liikenteen, vesistöhaittojen ja maisemaheittojen lieventämistä. Tätä hanketta ei voi verrata Sotkamon tai Levin matkailukeskusten kehitykseen, joiden alueella ovat Talvivaaran ja Kittilän kaivokset. Molemmat kaivokset sijaitsevat kuitenkin huomattavasti etäämmällä matkailukeskuksesta kuin Ylläs Hannukaisesta. Yhteysviranomaisen mukaan jatkosuunnittelussa ja mm. alueen kaavoitusmenettelyissä tulee hankkeen vaikutuksia matkailulle selvittää edelleen ja huomattavasti laajemmin kuin nyt YVA-vaiheessa on tehty. (Yhteisviranomaisen lausunto 24.1.2014)

Ylläksen yleiskaava mahdollistaa Ylläksen alueen merkittävän kehityksen. Vaikutus Hannukaisen ja Kuerjoen ranta-asemakaavojen toteutumiseen on merkittävä. Asemakaava-alueiden rakentaminen ja kiinteistökauppa on seisahtunut. Alueen kiinteistöjen omistajat kokevat roikkuvansa löyhässä hirressä niin kauan kunnes eri prosessi ovat kesken. Kaivosalueen kaavoilla on merkittävä vaikutus Äkäslompolon kylään ja Ylläksen matkailukeskukseen. Esimerkiksi kaivokseen liittyvät rakennukset ja kiinteistöt vaikuttavat matkailumaisemiin ja -tunnelmiin. Sivukivikasoista aiheutuu pöly-, melu-, terveys- ja maisemahaittoja. Haitat tulevat koko kaivosprosessin ajan suunnittelusta rakentamiseen ja toiminnan lopettamiseen asti vaikuttamaan laajemmalti koko matkailukeskuksen alueen arvoon paitsi luontomatkailukohteena, myös sekä kiinteistöjen että maan arvoon haitaten matkailualueen kehittymistä ja alueeseen investoimista. Näin ollen haitat ulottuvat paitsi asukkaisiin, maanomistajiin ja matkailuyrityksiin työntekijöineen, myös Kolarin kunnan talouteen.

Pallas-Ylläs kansallispuisto merkittävä osana Ylläksen matkailun kehittämistä

Pallas-Ylläs alue on kehittynyt merkittäväksi matkailualueeksi jo 1930-luvulta lähtien. Pallas-Ylläs kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto. Olemme liittäneet lausunnon yhteyteen Pallas- Ylläs Kansallispuiston 75-vuotisjuhlassa, johtaja Pekka Sulkavan pitämästä esityksestä otteen (Liite 1). Kartasta voi havaita, miten Ylläs-Pallas Kansallispuiston toimintaa kehittävät katsovat vaikutusalueeseen kuuluvan laajoja alueita myös puiston ulkopuolelta.

Pallas-Ylläs kansallispuisto haki Kylästä kylään hankkeen aikana EUROPARC Federationin ”Euroopan kansallispuistoliitto” kestävän luontomatkailun kehittämisen sertifikaatin. Vastaavia sertifioituja alueita löytyy Euroopasta 119 ja kumppaniyrityksiä 438. Suomessa Charter ohjelman jäseniä ovat Pallas-Yllästunturin, Syötteen ja Kolin kansallispuistot. Europarc- jäsenyys tuo kansainvälistä näkyvyyttä ja nostaa puistoalueen kansainvälistä statusta tukien samalla Ylläs-Kolari alueen ympärivuotisen matkailun kehittämistyötä.

Lopuksi

Kaivoksesta olisi merkittävää haittaa alueen pääelinkeinolle, matkailulle. Tätä osoittaa esimerkiksi mittava kyselytutkimus (DILACOMI-tutkimushanke), jonka mukaan 79,5 % Ylläksen matkailijoista arvioi Hannukaisen kaivoksen vaikuttavan kielteisesti tai erittäin kielteisesti Ylläksen vetovoimaan matkakohteena. Suomalaisista matkailijoista 37,8 % ja lähes puolet kansainvälisistä matkailijoista (49,3 %) arvioi halukkuutensa tulla Ylläkselle uudelleen vähenevän tuntuvasti tai jonkin verran.

Kaivoshankkeessa- ja alueella ei tarvitse tapahtua kriisejä tai katastrofeja, pelkästään normaali kaivostoiminta riittää aiheuttamaan ongelmia matkailulle. Lapissa on tilaa kaikille elinkeinoille, mutta kaikki elinkeinot eivät sovi toistensa seinänaapureiksi. Hannukaisen kaivoshankkeen ja Ylläksen matkailun yhteensovittaminen on mahdotonta, koska kaivosalue sijaitsee käytännössä Ylläksen kasvavalla matkailualueella. Kaivoshankkeen edistäminen tapahtuu väistämättä matkailuelinkeinon kustannuksella.

Puolueettoman tahon tulisi tutkia, kumpi elinkeino on pitkällä aikavälillä kannattavampi sekä yhteiskunnallisesti että ekologisesti. Tällaista selvitystä ei valitettavasti ole vielä tehty. Esimerkiksi Hannukaisen kaivoshankeen YVA-selvitys ei käsittele tätä perustavaa laatua olevaa kysymystä. Äkäslompolon kyläyhdistyksen mielestä vastaus on Hannukaisen tapauksessa selvä.

Matkailun ja kaivosteollisuuden suurin ero on ekologisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä, pitkäjänteisyydessä ja työllistävyydessä: matkailu esimerkiksi työllistää Suomessa noin 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin kaivosteollisuus, ja siinä missä kaivosten elinkaaret ovat noin 15 vuotta, matkailuyritykset periytyvät sukupolvelta toiselle. Tämä on tyypillistä myös Äkäslompolossa, jossa monet perhematkailuyritykset toimivat jo kolmannessa polvessa ja uusia sukupolvien yritysketjuja monipuolistuneen yritystoiminnan myötä on syntymässä. Usko matkailuelikeinon kehittämiseen ja yhteistyöhön on myös vahvistunut voimakkaasti viimeisten 20 vuoden aikana.

Työllisyysvaikutuksia arvioitaessa on mielestämme selvitettävä, miten paljon Kolarin työttömien työnhakijoiden lukuun sisältyy ns. rakennetyöttömyyttä. Onko realistista esittää, että Kolarin työttömillä työnhakijoilla on myös hyvät mahdollisuudet työllistyä kaivoksessa. Matkailurakentaminen on myös merkittävä työllistäjä nimenomaan miesten keskuudessa. Kun matkailuinvestointeihin uskalletaan jälleen panostaa ja ne etenevät suunnitelmien mukaan, on tällä myös myönteinen työllistävä vaikutus monella miesvaltaisella toimialalla.

Äkäslompolo on elänyt matkailusta 1930-luvulta alkaen. Matkailun tulevaisuus on valoisa, kuten myös kylän, joka kukoistaa ja kasvaa. Rautakaivoshankkeen mahdolliset, vahvasti kyseenalaiset, hyödyt menisivät pääosin muualle ja riskit jäisivät paikallisten ihmisten kannettaviksi. Tämän vuoksi kaivoshankkeen mahdollisesti vaatimat kaavamuutokset on pysäytettävä. Ylläksen matkailukeskuksen ympärille tulee rajata matkailutoimintoihin keskittyvä, laaja alue, jonka sisään myös Hannukainen kuuluu. (vrt. liite). Valtion instanssien on tarvittaessa ohjattava Kolarin kuntaa tukemaan matkailua yhteiskunnan edun toteuttamiseksi.

Tämän vuoksi Kolarin kunnan tulee tehdä periaatepäätös tukea jo voimassa olevaa, kasvavaa elinkeinoa eikä mahdollistaa matkailua tuhoavaa kaivostoimintaa.

Äkäslompolossa 31.1.2014

Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n puolesta.

Puheenjohtaja Kati Hursti            Sihteeri Heli Kaulanen

Lausunnon liite (PDF)

================================

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Valtakatu 2

96100 Rovaniemi

kaivosasiat@tukes.fi

LAUSUNTO HANNUKAISEN JA RAUTUVAARAN KAIVOSPIIRIHAKEMUKSESTA

Viite: kaivosrekisterinumero K8126

1. Johdanto

Äkäslompolo on elävä 600 asukkaan kylä, jonka asukasluku on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut 50 %. Kylän kasvun takana on alueen pääelinkeinon, matkailun kehitys. Asukaskasluku kasvaa sekä syntyvyyden että kylään muuttavien uusien asukkaiden kautta. Noin 90 % äkäslompololaisista on sitä mieltä, ettei Hannukaiseen tulisi määrätä kaivospiiriä. Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiirihakemuksen hyväksyminen vaarantaa kylän ja lähiseudun tulevaisuuden, minkä vuoksi Äkäslompolon kyläyhdistys antaa tämän lausunnon ja toivoo, että se otetaan huomioon kauaskantoista yhteiskunnallista päätöstä tehtäessä.

2. Kaivospiirihakemuksen suhde kaivoslakiin

Kaivoslain tarkoituksena on järjestää kaivostoiminnan edellyttämä alueiden käyttö yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävästi. Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiirihakemus on monelta osin ristiriidassa kaivoslain kanssa. Ongelmakohtia ovat esimerkiksi:

- Yhteiskunnalliset ongelmat: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (kaivoslaki 1 §).

Koko kaivosprosessissa äkäslompololaiset on huomioitu heikosti. Äkäslompolon kyläyhdistyksen tai kylän edustajaa ei ole ollut mukana kaivoshankkeen ohjausryhmässä. Äkäslompolon asemaa kuvaa hyvin esimerkiksi se, että kyläyhdistys ei saanut lausuntopyyntöä kaivoksen YVA-selvitykseen eikä kaivospiirihakemukseen. Vaikka kaivospiirin määrääminen ja kaivoksen perustaminen vaikuttaisivat suoraan äkäslompololaisten elämään, on Äkäslompolo myös kaivoshankkeen YVA-selvityksen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa sijoitettu virheellisesti samaan kategoriaan Kittilän, Muonion tai Kolarin taajamien kanssa. Hannukaisen kaivoksella olisi toteutuessaan suuri kielteinen vaikutus Äkäslompolon kylään ja kyläläisiin sekä taloudellisten että kaivoksen mukanaan tuominen ei-toivottujen sosiaalisten vaikutusten takia. Kaivos on myös pitkällä tähtäimellä terveydellinen uhka lähialueelleen. Näin ollen äkäslompololaiset kokevat, että heidän laiminlyöty vaikuttamismahdollisuutensa kaivoshankkeen suhteen on ristiriidassa kaivoslain kanssa.

- Taloudelliset/yhteiskunnalliset ongelmat: kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeusasema (kaivoslaki 1 §).

Hannukaisen kaivoshanke vaikuttaa paikallisiin investointeihin. Kaivosyhtiö lunastaa hankealueen ydinalueen kiinteistöt. Tällä hetkellä lunastushinnat vaikuttavat niin huonoilta, etteivät kiinteistönomistajat saa hankittua lähialueelta vastaavaa kiinteistöä korvaukseksi. Ydinalueen lisäksi lähialueen kiinteistöjen arvo laskee. Äkäslompolon kyläyhdistys arvioi hankkeen vaikuttavan merkittävän kielteisesti investointien arvoon vähintään 12 kilometrin säteellä pääteollisuusalueelta. Pahimmassa tapauksessa investointien arvo romahtaa. Tämä kaivospiirin vaikutusalue ulottuu Äkäslompolon kylään ja koko Ylläksen matkailukeskukseen. Alueen kiinteistöjen omistajien ja yksityisten haitankärsijöiden oikeusasema on epäselvä ja heikko.

Kiinteistönomistajien lisäksi kaivospiiri vaikuttaa kaikkiin Ylläksen matkailukeskukseen investointeja tehneisiin henkilöihin. Kaivoshanke on jo nyt tuonut mukanaan imagohaittaa. Kaivopiirin myöntäminen lisäisi tätä haittaa merkittävästi ja kaventaisi esimerkiksi yksityisyrittäjien toimintaedellytyksiä ja alentaisi heidän investointiensa arvoa. Esimerkiksi ulkomaisten matkanjärjestäjien vetäytyminen Ylläksen alueelta vaikuttaisi kielteisesti Ylläksellä toimiviin matkailualan yrittäjiin.

Tämän vuoksi kaivospiirialueella toimivalta kaivosyhtiöltä tulee vaatia kiinteistön omistajia ja investointeja tehneitä henkilöitä koskeva perusteltu korvausjärjestelmä. Korvausjärjestelmän tulee ulottua Ylläksen matkailukeskuksen toiminnalliselle alueelle. Muutoin kaivoslain edellyttämä yksityisten henkilöiden kestävä oikeusasema ei toteudu.

Kaivospiirilupaa määrätessä tulee arvioida yksityisten haitankärsijöiden asema huolella. Kuten Hannukaisen YVA-selvityksessä on todettu, kaivos aiheuttaa esimerkiksi pöly- ja meluhaittoja. Kaivospiirilupaa määrätessä tulisi siis huomioida, että kaivoksen aiheuttamien todistettujen haittojen kompensaatiot ulottuvat kaikkiin asianosaisiin.

- Taloudelliset/yhteiskunnalliset ongelmat: toiminnan vaikutukset maankäyttöön (kaivoslaki 1 §). Ylläksen yleiskaava mahdollistaa Ylläksen alueen majoituskapasiteetin kaksinkertaistamisen. Ylläkselle onkin seuraavan parinkymmenen vuoden aikana suunnitteilla miljardiluokan matkailuinvestointeja. Kaivospiiriluvan määrääminen vaarantaa näiden investointien toteutumisen ja uhkaa täten näivettää alueen tärkeimmän elinkeinon, matkailun, kehityksen. Tällä olisi kauaskantoiset yhteiskunnalliset vaikutukset verotuloista työllisyyteen.

- Ekologiset ongelmat: toiminnan vaikutukset ympäristöön sekä luonnonvarojen säästävä käyttö (kaivoslaki 1 §). Kuten Hannukaisen kaivoshankkeen YVA-selvityksessä ja siitä esitetyissä lausunnoissa (esim. ELY-keskus, Rajajokikomissio, RKTL ja Lapin luonnonsuojelupiiri) todetaan, kaivoshankkeeseen sisältyy huomattavia ympäristöön ja luonnonvaroihin kohdistuvia haittoja ja uhkia. Nämä on huomioitava kaivospiirilupaa määrätessä. Erityisen suuria riskejä ja ongelmia kaivospiiristä koituu vesiekosysteemille pohjavesistä aina Tornionjokea myöten. Kaivospiirin alueella on myös lukuisia uhanalaisia eliölajeja, joiden esiintymiä ja elinalueita kaivoshanke uhkaa tai tuhoaa. Kaivospiiriä määrätessä tulee myös huomioida terveydelliset haitat ja ongelmat. Esimerkiksi vallitsevat tuulensuunnat ja paikallismaastonmuodot kuljettavat kaivosalueen pölyt Äkäslompolon kylän suuntaan. Kaivospiirin vaikutusalue on laaja, joten terveydelle ja ympäristölle haitallisten aineiden ajallinen ja ekologinen jatkumo tulee huomioida korostetusti.

3. Kaivospiirihakemuksen suhde alueen kaavoihin ja kaavoitukseen

Tunturi-Lapin maakuntakaavan aluekohtaisen määräyksen mukaan Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivosalueella tulee ottaa huomioon lähialueen matkailu- virkistys ja luontoarvot. Kuten lukuisissa Hannukaisen kaivoksen YVA-selvityksestä annetuissa lausunnoissa todetaan (esim. ELY-keskus, Kolarin kunta, Lapin luonnonsuojelupiiri, Tunturi-Lapin Matkailuyhdistys ry, Ylläksen Matkailuyhdistys ry ja Äkäslompolon kyläyhdistys ry) kaivospiirin vaikutukset ulottuvat Ylläksen matkailukeskukseen, Tornionjokeen ja Pallas–Yllästunturin kansallispuistoon asti. Kaivospiirin laajoja yhteiskunnallisia vaikutuksia osoittaa esimerkiksi se, että Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus antamassaan yhteysviranomaisen lausunnossa Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (vuonna 2011) edellyttää erityisesti matkailun tarpeiden ja yhteensovittamisen edellytysten selvittämistä. Tätä yhteensovittamista ei ole toistaiseksi tehty kuin pintapuolisesti, mikä tulisi ottaa huomioon kaivospiiriä määrätessä.

Ylläksen yleiskaava mahdollistaa Ylläksen alueen merkittävän kehityksen. Kaivospiirin määrääminen vaarantaa Ylläksen yleiskaavan toteutumisen, mikä tulee ottaa huomioon kaivospiiriä määrätessä.

Kaivospiirin vaikutus Hannukaisen ja Kuerjoen ranta-asemakaavojen toteutumiseen on merkittävä. Asemakaava-alueiden rakentaminen ja kiinteistökauppa on seisahtunut. Alueen kiinteistöjen omistajat kokevat roikkuvansa löyhässä hirressä, josta vapautuu vain jos kaivospiiriä ei määrätä.

Kaivosalueen kaavoilla on merkittävä vaikutus Äkäslompolon kylään ja Ylläksen matkailukeskukseen. Esimerkiksi kaivokseen liittyvät rakennukset ja kiinteistöt vaikuttavat matkailumaisemiin ja -tunnelmiin. Sivukivikasoista aiheutuu pöly-, melu-, terveys- ja maisemahaittoja.

Äkäslompolon kyläyhdistys toteaa, että suunniteltua kaivosaluetta koskevien asemakaavojen laatiminen on keskeytettävä siihen asti, kun kaivospiirin yhteiskunnalliset ja ekologiset vaikutukset lähialueeseen on selvitetty kattavasti.

4. Kaivoshankkeen taloudellinen kannattavuus

Kaivospiirin hakija Northland Mines Oy on taloudellisesti kriisiyhtiö. Hakija on konkurssin partaalla, joten sen kyky käynnistää ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää suurkaivostoimintaa on vahvasti kyseenalainen. Kaivoshankkeen taloudellista kannattavuutta on vaikea arvioida, sillä kaivoshankkeen teknis-taloudellisen kannattavuusselvityksen taloudellisen mallinnuksen (DFS) valmistuminen on lykkääntynyt toistuvasti.

Yhteiskunnallisesti arvioituna kaivospiirihakemuksen taloudellisen kannattavuuden arviointi on haastavaa. Vaakakupissa ovat kaivospiirin määräämisen mahdollistamat lyhytaikaiset hyödyt ja matkailun ympärille kehittynyt pitkäjänteinen yritystoiminta. Molempia ei Hannukaisen tapauksessa voi saada, mikä tulee ottaa huomioon kaivospiiriä määrätessä.

5. Vakuudet

Äkäslompolon kyläyhdistyksen mielestä Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiriä ei tule määrätä. Jos näin kuitenkin tehdään, on vakuuksia määrätessä otettava huomioon kaivospiirin laaja-alaiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset.

Kaivospiiriin liittyviä vakuuksia määrätessä on siis huomioitava esimerkiksi kaivoslain 52§ koko laajuudessaan. Kyläyhdistyksen mielestä on erityisesti huomioitava kohdat:

1) kaivostoiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai rajoittamiseksi sekä ihmisten terveyden ja yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. Nykytietämyksen mukaan suunnitellun kaivosalueen toiminnoista aiheutuu pitkällä aikavälillä terveydellistä uhkaa lähiympäristön ihmisille.

6) kaivostoiminnan lopettamiseen liittyvästä vakuudesta 10 luvun mukaisesti sekä muista lopettamiseen liittyvistä ja lopettamisen jälkeisistä velvollisuuksista. Alueen asukkaita huolestuttaa, että mahdollisesti epäonnistuneen kaivoshankkeen jälkipyykit jäävät paikallisten pestäviksi. Kaivoshankkeen ei tarvitse edes epäonnistua – kaivoksen elinkaaren jälkeiset työt ovat mittavia ja vakuuksien on oltava sen mukaiset. Lopettamisen jälkeisiin velvollisuuksiin tulisi lukea myös alueen elinkeinoelämälle kaivoshankkeesta koituneet haitat.

8) muista kaivosluvan nojalla tapahtuvaa toimintaa koskevista seikoista sen varmistamiseksi, ettei toiminnasta aiheudu tässä laissa kiellettyä seurausta. Vakuuksissa huomioitava mahdollisten ympäristöongelmien laaja-alaiset, valtakunnanrajat ylittävät vaikutukset. Esimerkiksi Tornionjoen ekosysteemi taloudellisine arvoineen on huomioitava.

9) muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista. Kuten edellä on todettu, Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiri on yhteiskunnallisesti voimakkaan ristiriitainen. Äkäslompolon kyläyhdistyksen mielestä on sekä yleisen että yksityisen edun mukaista, että kaivospiirin ristiriitaiset vaikutukset otetaan huomioon vakuuksia määrätessä. Kaivospiirin määräämisestä voi seurata Ylläksen alueen investointien arvon ja matkailuelinkeinon romahtaminen, mikä tulee ottaa huomioon vakuuksissa.

6. Johtopäätökset

Kaivospiirin määräämisestä olisi merkittävää haittaa alueen pääelinkeinolle, matkailulle. Tätä osoittaa esimerkiksi mittava kyselytutkimus (DILACOMI-tutkimushanke), jonka mukaan 79,5 % Ylläksen matkailijoista arvioi Hannukaisen kaivoksen vaikuttavan kielteisesti tai erittäin kielteisesti Ylläksen vetovoimaan matkakohteena. Suomalaisista matkailijoista 37,8 % ja lähes puolet kansainvälisistä matkailijoista (49,3 %) arvioi halukkuutensa tulla Ylläkselle uudelleen vähenevän tuntuvasti tai jonkin verran.

Kaivoshankkeessa- ja alueella ei tarvitse tapahtua kriisejä tai katastrofeja, pelkästään normaali kaivostoiminta riittää aiheuttamaan ongelmia matkailulle. Lapissa on tilaa kaikille elinkeinoille, mutta kaikki elinkeinot eivät sovi naapureiksi. Hannukaisen kaivoshankkeen ja Ylläksen matkailun yhteensovittaminen on mahdotonta. Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiriä määrätessä tulee siis huomioida, että kaivoshankkeen edistäminen tapahtuu väistämättä matkailuelinkeinon kustannuksella. Puolueettoman tahon tulisi tutkia, kumpi elinkeino on pitkällä aikavälillä kannattavampi sekä yhteiskunnallisesti että ekologisesti. Tällaista selvitystä ei valitettavasti ole vielä tehty. Esimerkiksi Hannukaisen kaivoshankeen YVA-selvitys ei käsittele tätä perustavaa laatua olevaa kysymystä. Äkäslompolon kyläyhdistyksen mielestä vastaus on Hannukaisen tapauksessa selvä. Matkailun ja kaivosteollisuuden suurin ero on ekologisessa ja sosiaalisessa kestävyydessä, pitkäjänteisyydessä ja työllistävyydessä: matkailu esimerkiksi työllistää Suomessa noin 10 kertaa enemmän ihmisiä kuin kaivosteollisuus, ja siinä missä kaivosten elinkaaret ovat noin 15 vuotta, matkailuyritykset periytyvät sukupolvelta toiselle. Tämä on tyypillistä myös Äkäslompolossa, jossa monet perhematkailuyritykset toimivat jo kolmannessa polvessa.

Kaivospiirin määräämisessä tulee huomioida yksityisten henkilöiden oikeus- ja omaisuusturva. Hannukaisen kaivoshanke koskee kaikkia Ylläksen alueen kiinteistönomistajia ja elinkeinonharjoittajia. Tämä on huomioitava kaivospiirin vakuuksia määrätessä.

Hannukaisen kaivospiirin määrääminen tulee estää kaavoituksen avulla. Kaivospiirin määrääminen vaarantaa Lapin matkailustrategian tavoitteen toteutumisen Kolarin kunnassa, jonka pääelinkeino matkailu on. Tämän vuoksi kaivoshankkeen mahdollisesti vaatimat kaavamuutokset on pysäytettävä. Ylläksen matkailukeskuksen ympärille tulee rajata matkailutoimintoihin keskittyvä, laaja alue, jonka sisään myös Hannukainen kuuluu. Valtion instanssien, kuten Tukesin, on tarvittaessa ohjattava Kolarin kuntaa tukemaan matkailua yhteiskunnan edun toteuttamiseksi.

Äkäslompolo on elänyt matkailusta 1930-luvulta alkaen. Matkailun tulevaisuus on valoisa, kuten myös kylän, joka kukoistaa ja kasvaa. Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiirin määrääminen vaarantaisi Äkäslompolon ja sen lähialueen tulevaisuuden. Rautakaivoshankkeen mahdolliset, vahvasti kyseenalaiset, hyödyt menisivät pääosin muualle ja riskit jäisivät paikallisten ihmisten kannettaviksi. Tämän vuoksi noin 90 % äkäslompololaisista ei halua rautakaivosta Hannukaiseen.

Yhteenvetona Äkäslompolon kyläyhdistys lausuu: Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivospiiriin (K8126) määrääminen vaarantaa Äkäslompolon kylän ja Ylläksen matkailukeskuksen tulevaisuuden. Kokonaisuutena Hannukaisen kaivospiirin määrääminen heikentää merkittävästi Äkäslompolon ja koko Ylläksen alueen elinkeinoelämää ja sosiaalista ympäristöä. Lisäksi kaivospiiri vaikuttaa kielteisesti alueen luontoon aina Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Tornionjokea ja Pallas–Yllästunturin kansallispuistoa myöten. Kaiken tämän vuoksi kaivospiiriä ei tule määrätä.

Äkäslompolossa 25.1.2014

Kaivospiirittömin terveisin

Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n puolesta.

Puheenjohtaja Kati Hursti Varapuheenjohtaja Vesa Pantsar

====================

 

Kyläyhdistyksen 29.11.2013 laatima lausunto Hannukaisen kaivoshankkeesta.

====================

Kelkkareittilausunto

Äkäslompolon kyläyhdistys ry 1(5)

Kati Hursti

Helukanlenkki 18

95970 Äkäslompolo

p. 050 570 9105

Lapin ELY-keskus/Ympäristö

Kolarin kunta

Kunnanhallitus

PL 76

95901 Kolari

KIRJALLINEN LAUSUNTO KOSKIEN MOOTTORIKELKKAREITTIEN REITTISUUNNITELMIA 12.4.2013

Johdanto

Äkäslompolon kyläyhdistys ry haluaa ottaa kantaa moottorikelkkareittisuunnitelmaan, joka koskee osuutta Sivulantie – Jakolantie- Jounin kauppa. Reitti Jounin kaupalle on ollut vireillä myös aiemmin vuonna 2008, kun tavoitteena oli saada reitti tankkauspisteelle sekä Äkäslompolon yli Muonion reitille.

Kolarin kunta on käynnistänyt uudelleen moottorikelkkareitin reittitoimituksen Jounin kaupalle, koska katsoo sen edelleen tarpeelliseksi. Nykyisin virallinen moottorikelkkareitti päättyy Sivulantiellä Destination Laplandin toimitilojen kohdalle. Reittitoimituksen käynnistämisen perusteluina kunta pitää lisääntynyttä moottoriliikennettä sekä puutteellista liikenneturvallisuutta.

Lausunto

Äkäslompolon kyläyhdistyksen hallitus kokoontui asian tiimoilta 6.5.2013 ja päätti, että Äkäslompolon kyläyhdistys ry. vastustaa nykyistä reittisuunnitelmaa esitetyn kaltaisena.

Perustelut

Äkäslompolon keskustaan on SITO:n toimesta tehty liikennesuunnitelma ja sen toteuttaminen on kesken. Suunnitelmassa todetaan mm. seuraavasti:

”Ylläksen vilkkaimpia katuliittymiä ovat Tunturitien ja Sivulantien liittymä sekä Tunturitien ja Sannanrannantien liittymä Äkäslompolon keskustassa. Sivulantie välittää liikennettä suurilta loma-asuntoalueilta Kaulavaarasta sekä Sannanrannantien varrelle sijoittuu alueen suurin kauppakeskittymä Jounin Kauppa suurine pysäköintialueineen. Molemmat katuliittymät ovat suhteellisen kapeita, jäsentymättömiä, heikosti havaittavia ja niissä esiintyy ruuhkautumista sesonkiaikoina.” (SITO Ylläksen liikennesuunnitelma Kolari , s.8.)

”Kevyen liikenteen asema ja turvallisuus erityisesti vilkkaimmilla alueilla Tunturitiellä on heikko. Majoituspalveluja ja kaupallisia palveluja on tiheästi molemmin puolin tietä ja jalankulkijat puikkelehtivat turvattomasti ajoneuvojen ja suurten lumivallien välissä osittain maantien tienreunoja kävellen.”(SITO Ylläksen liikennesuunnitelma Kolari , s.11.)

Toimenpideosassa SITON:n suunnitelmassa todetaan seuraavasti.

”Tunturitielle Äkäslompolon keskeisille alueille esitetään teiden parantamista taajamamaisiksi väyliksi. Toteutettavien toimenpiteiden suunnittelu edellyttää tiivistä vuorovaikutusta maankäytön suunnittelun kanssa ja tämän johdosta esitetään, että niistä laaditaan erilliset yleissuunnitelmat, jossa toimenpiteet voidaan määrittää riittävällä tarkkuudella.”(SITO Ylläksen liikennesuunnitelma Kolari , s.11.)

Jakolantien ja Sannanrannantien risteys on todettu SITON liikennesuunnitelmassa yhdeksi Ylläksen vilkkaimmaksi risteysalueeksi. Asiantuntijoiden mielestä toteutettavat toimenpiteet edellyttävät huolellista suunnittelua. Kyläyhdistyksen mielestä tässä reittisuunnitelmassa ei ole otettu huomioon kokonaisuutta, eikä moottorikelkkareittisuunnitelmaa voida viedä eteenpäin irrallaan muusta liikennesuunnittelusta.

Martinsaarentielle YYTH:n tukikohdan yhteyteen on kaavailtu aiemmin tankkauspistettä. SITON suunnitelmassa alueelle on ajateltu parkkipaikkaa hiihto-ja kelkkareiteille lähteviä ajatellen. Teollisuusalueella sijaitsee mm. autokorjaamo, jonka yhteyteen ”tankkauspiste” ja mahdollinen kelkkaparkki olisi luontevakin sijoittaa. Kyläyhdistys on tietoinen, että nykyisillä polttoainejakeluhinnoilla ja polttoaineen jakeluun liittyvien määräysten tiukkuus huomioon ottaen investointi on suuri. Kyläyhdistys katsoo kuitenkin, että mikäli kiinnostusta on vähänkin olemassa, on tämä vaihtoehto uudelleen selvitettävä muiden vaihtoehtojen rinnalla.

Kyläyhdistys katsoo, että moottorikelkkailijat ovat tärkeitä asiakkaita siinä missä muillakin tavoilla liikkuvat matkailijat. Vaikka reitti Sivulantieltä Jounin kaupalle toteutuisi, se ei poistaisi kelkkojen ”ajelua” eri puolilta ja puolille kylää pyöräteitä pitkin nykyisten reittien lähtöpisteisiin (mm. Muonion suuntaan lähtevälle reitille Helukassa), ellei asiasta selkeästi informoida ja ohjata toimimaan oikein.Kaikki Äkäslompolon ulkopuolelta tulevat kelkkailijat eivät välttämättä tule kaupalle tankatakseen vaan ”ajavat sisään kylään”, koska eivät tiedä alueen palveluista ja välttääkseen turhaa kävelyä ajavat kelkalla palvelujen äärelle. Parantamalla informaatiota on mahdollista välttyä epätietoisuudelta ja mielipahalta. Esimerkiksi nykyisen kelkkareitin päähän Destination Laplandin toimiston kohdalle voisi laittaa selkeän infotaulun kelkkailijoita varten. Yrittäjien kanssa voisi keskustella väliaikaisten ”kelkkaparkkien” järjestämisestä ja merkitsemisestä reitin päätepisteen välittömään läheisyyteen.Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n sääntöjen 2 §:ssä todetaan, että yhdistyksen tarkoituksena on mm. toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana. Tarkoitus on myös edistää viihtyvyyttä ja pyrkiä edistämään ja vaalimaan kylän luonto- ja ympäristöarvoja.

Saamamme tiedon mukaan nykyinen reittisuunnitelma loukkaa joitakin reitin varrella olevia maanomistajia, emmekä siitäkään syystä voi puoltaa nykyistä suunnitelmaa

Ehdotus

Äkäslompolon kyläyhdistys ehdottaa yhteistä neuvottelua, johon pyydetään osallisiksi kaikki ne maanomistajat, joita Sivulantie- Jounin kauppa reitin toteuttaminen koskettaa. Yhteisellä neuvottelulla voisi olla mahdollista löytää rakentava ja kestävä ratkaisu tulevaisuudessa loukkaamatta yksittäistä maanomistajaa tai aiheuttamatta tarpeetonta mielipahaa asianosaisten keskuudessa. Äkäslompolon kyläyhdistyksen hallitus voi olla tässä neuvottelussa mukana välimiestahona.

Äkäslompolossa 27.5.2013

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Kati Hursti Vesa Pantsar Heli Kaulanen

puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

=============================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry LAUSUNTO

95970 Äkäslompolo 18.10.2012

Kolarin kunnanhallitus, Isopalotien 2, 95900 Kolari

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:N LAUSUNTO KOSKIEN KATUVALOJEN SAMMUTTAMISTA

Kyläyhdistys kannattaa asiaa ja lausuu kantanaan seuraavaa:

Katuvalot voi sammuttaa klo 22.00-06.00 väliseksi ajaksi 23.11.2012 - 15.2.2013 välisenä aikana pl. Helukan asuntoalue, jossa ei ole kevyenliikenteenväyliä eikä loma-asutusta. Kyseisen ajanjakson aikana saatujen kokemusten perusteella voidaan hanketta jatkaa, jos saadut kokemukset ovat positiiviset. Sammuttamisen aikana on kiinnitettävä erityistä huomiota asiasta tiedottamiseen. Asiasta tulee tiedottaa valtakunnallisesti ja lisäksi yrityksissä saapuville asiakkaille tulee asiasta kertoa ja jakaa tiedotteita.

Lisäksi toivomme alueen matkailuyrityksiltä ja matkailuyhdistykseltä panostusta turvallisuuteen, jakamalla asiakkaille ilmaisia heijastimia. Heijastimien tulee olla kaikki turvallisuusmääräykset täyttäviä.

Jos katuvalojen sammuttamisesta syntyy liiaksi negatiivisia vaikutuksia ja palautetta, tulee asiassa pystyä palamaan entiseen käytäntöön.

Äkäslompolossa 18.10.2012

Vesa Pantsar             Sirpa Kuru                    Heli Kaulanen

Puheenjohtaja          Varapuheenjohtaja      Sihteeri

===================

Kyläyhdistyksen tekemään aloitteeseen on tullut hyväksyvä ratkaisu:

ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYKSEN ESITYS HELUKAN ALUEEN ALUENOPEUS-RAJOITUKSESTA

Tekn ltk 77 §

Tekninen johtaja

Äkäslompolon kyläyhdistys ry on 19.6.2012 saapuneessa kirjeellään esittänyt, että kunta ryhtyisi toimenpiteisiin 40 km/h nopeusrajoituksen järjestämiseksi Helukan alueelle. Esitystä perustellaan liikenneturvallisuussyillä ja asian helpolla ratkaisulla. Kyläyhdistyksen kirje ja kartta on liitteenä,

Liite nro 69.

Tekninen osasto on pyytänyt Peräpohjolan poliisilaitokselta tieliikennelain 51§ mukaisesti lausuntoa ennen asian ratkaisua. Poliisilaitoksen kanta asialle on myönteinen ja katsoo rajoituksen lisäävän alueen asukkaiden liikenneturvallisuutta. Lausuntopyyntö ja lausunto liitteenä,

Liite nro 70.

Ehdotus Tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä kyläyhdistyksen esityksen 40 km/h aluenopeusrajoitusmerkkien (nro 363) asettamisesta Helukantien ja Lehtokaltiontien alkuun. Vastaavasti kyseisiin kohtiin asennetaan myös aluenopeusrajoituksen päättymistä osoittavat merkit (nro 364).

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

=====================================================

 

ESITYS KOLARIN KUNNALLE JA SEN KUNNANHALLITUKSELLE ÄKÄSLOMPOLON HELUKAN ALUEEN ALUENOPEUSRAJOITUKSESTA.

 YLEISTÄ ASIASTA:

Äkäslompolon kyläyhdistys on saanut useita yhteydenottoja, joissa ollaan oltu huolissaan Helukan asuntoalueen liikenneturvallisuudesta. Äkäslompolossa oleva Helukan asuntoalue on suurimmaksi osaksi omakotitaloaluetta ja alue kasvaa koko ajan. Helukalla asuu paljon lapsiperheitä.

Alueella ei ole kevyenliikenteen väyliä. Tiet ovat kapeat, ja varsinkin talvisin näkyvyys on paikoin huono.

Äkäslompolon kyläyhdistys on käsitellyt asiaa kevätkokouksessaan 4.6.2012 ja esittääkin Kolarin kunnalle seuraavaa:

Kolarin kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta alueelle saataisiin 40 km/h suuruinen aluenopeusrajoitus. Se olisi toteutettavissa kahdella nopeusrajoitusalue liikennemerkillä (liikennemerkki nro 363). Toinen tulisi sijoittaa Helukantien alkuun ja toinen Lehtokaltiotien alkuun. Nämä kaksi tietä ovat ainoat joita pitkin Helukan asuntoalueelle kuljetaan. Samalla saataisiin nopeusrajoitus koskemaan Asuntotien aluetta, jossa sijaitsee kunnan vuokrarivitalot. Vastaavasti samoille paikoille tulee hankkia liikennemerkit alueellisen nopeusrajoituksen päättymisestä (liikennemerkki nro 364), ennen poistumista alueelta Tiurajärventielle.

Pyydämme saada Kolarin kunnalta kirjallisen vastauksen mihin toimenpiteisiin se ryhtyy Äkäslompolon kyläyhdistyksen tekemän aloitteen johdosta.

Äkäslompolossa 5.6.2012

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Puheenjohtaja                                                   Varapuheenjohtaja

                          Vesa Pantsar                                                               Sirpa Kuru

=======================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry              KIRJALLINEN MIELIPIDE

Äkäslompolo                                             23.5.2012

Kolarin kunnanhallitus

PL 76

95901 Kolari

Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus koskien Nilivaaran aluetta.

Äkäslompolon kyläyhdistys ry haluaa otettavan huomioon ja lausuu kirjallisena mielipiteenään seuraavaa:

Asemakaavassa tulee ottaa huomioon ja tarvittaessa myös varata mahdollisuus latureitin yli-/ alikulkusillalle Nililahentien yli menevän latureitin osalta.

Äkäslompolossa 23.05.2012

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Vesa Pantsar                                 Sirpa Kuru                           Heli Kaulanen

 

=========================

Kunta yritti luistaa alla olevasta esityksestä ja sysätä uimarantahankkeen täysin kyläyhdistyksen hoidettavaksi. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan toimesta asia saatiin jätettyä pöydälle lisäselvityksiä varten. Eli nyt kunta kysyy maanomistajilta ostomahdollisuutta ja maa-alueen hintaa kuten kyläyhdistys halusikin. (K.N.)

 

Kunnanhallituksen päätös alempana olevaan uimarantaesitykseen.

KOLARIN KUNTA Päivämäärä Sivu
Kunnanhallitus 29.08.2011 425
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjajäljennöksen oikeaksi todistaa
Kolarissa _____/____2011
_______________________________
ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYKSEN ALOITE UIMARANNAN SAAMISEKSI
ÄKÄSLOMPOLOON
Elink.joht
Äkäslompolon kyläyhdistys on tehnyt kunnanhallitukselle aloitteen, että kunta ryhtyy toimenpiteisiin virallisen uimarannan saamiseksi Äkäslompoloon.
Tällä hetkellä Äkäslompolossa on uimaranta järven koillisosassa. Pitkospuut on tehty järven pohjoisosaa kiertävästä pitkospuu/latureitistä, jota parhaillaan uusitaan ely-keskuksen ja kunnan yhteisellä hankkeella esteettömäksi kivituhkapoluksi ja osalle reittiä tehdään leveät pitkokset, jolloin reitillä pystyy kulkemaan myös pyörätuolilla. Uimarannalle johtavat pitkokset ja uimakoppi on tehty aikoinaan valtion maalle, mutta paras hiekkaranta sijaitsee Rinne tilan 1:167 maalla. Pitkokset
ovat lahonneet ja uimakopitkin kaipaavat uudistamista.

Kyläyhdistys esittää, että uusi uimaranta pitkoksineen tehtäisiin nimenomaan em. hiekkarannalle. Esitys pitää sisällään ajatuksen, että kunta ostaa tai vuokraa em. tilan omistajilta Taisto ja Onni Ristimellalta määräalan, joka kattaa hiekkarannan ja pitkospuureitin rantaan. Tällöin kunta voisi itsenäisesti päättää alueen maankäytöstä, rakentaa pitkokset ja siirtää uimakopit hiekkarannan kohdalle. Alue on rajattu esityksen mukana seuraavaan karttaan. Maanomistajat ovat suhtautuneet vaihtoehtoihin
myönteisesti. Kyläyhdistys on tämän jälkeen valmis harkitsemaan mahdollista hanketta uimarannan kunnostamiseksi.

Kunta on investoitunut viime vuosina erittäin voimakkaasti tunturialueen yleiseen matkailun kehittämiseen budjetin kautta tai yhteistyössä elykeskuksen kanssa YTY-töinä tai kuten nyt EU-hankeena, jonka budjetti on 660 000 euroa. Vuotuiset ja nyt hankkeena toteutettavat työt ovat kohdistuneet pääasiassa reitistöjen ja ulkoilmateatterin kehittämiseen. Äkäslompolon kyläyhdistyksen esittämä uimaranta on tyypillinen pieni hanke, joka sopii erittäin hyvin kyläyhdistyksen toteuttamiseksi. Vastaavia hankkeita on toteutettu monissa kylissä joko EU-hankkeena tai kylän omilla varoilla ja talkootöillä. Näistä voisi mainita esimerkkeinä Vaattojärven kylä, jossa on toteutettu kyläläisten toimesta tanssipaviljonki ja uimaranta sekä talkoilla hoidetaan lisäksi kesäviikonloppuisin tansseja.
Kyläyhdistys on vuokrannut yksityiseltä maan tassipaviljonkia ja uimarantaa varten. Vaattojärvellä on myös toteutettu EU-hankkeella kylän kiertävä latu n. 12 km ja tämän talvikunnossapito hoidetaan pääasiassa talkoilla. Sieppijärvellä on meneillään Laestadiuspolun kodan rakentaminen EU-hankkeella ja talkoilla. Samoin Ylläsjärvellä kyläläiset rakentavat niin ikään EU-hankkeella lähiliikuntapuiston Ylläsjärven rantaan. Myös muissa kylissä on talkoilla ja kyläläisten voimin tehty pienimuotoisia hankkeita. Edellä oli vain pieni otos tämän tyyppisistä hankkeista.

Äkäslompolon kyläyhdistys on tehnyt kyläliikuntasuunnitelman, joka sisältää myös uimarannan kehittämisen. Tämän on hyvä pohja kehittää
tästä hanke, johon voi hakea Leader-rahoitusta Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa yhdistykseltä.


Esitän, että Äkäslompolon kyläyhdistys toteuttaa uimarannan ja siihen liittyvät pitkopuureitin ja uimakopit omana hankkeena. Kyläyhdistys voi tehdä maanomistajien kanssa sopimuksen alueen käytöstä, kuten on tehty muissakin kylissä vastaavissa tapauksissa. Kunnan puolesta olemme valmiit avustamaan mahdollisen  rahoitushakemuksen valmistelussa, mikäli yhdistys päätyy hakemaan Leader-rahoitusta.
Liitteenä on Äkäslompolon kyläyhdistyksen kirje,
liite nro 187.

Khall 276 §

Ehdotus
Kunnanhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan esityksen.
Päätös
Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten.

=================================

ALOITE KOLARIN KUNNALLE JA SEN KUNNANHALLITUKSELLE YLEISEN UIMARANNAN SAAMISEKSI ÄKÄSLOMPOLOON

YLEISTÄ ASIASTA:

Äkäslompolossa ei ole virallista yleistä uimarantaa. Tällä hetkellä kyläläiset ja matkailijat käyttävät yksityisellä maalla sijaitsevaa hiekkarantaa jokamiehen oikeudella ja maanomistajien hiljaisella suostumuksella.

Äkäslompolon kyläyhdistys on saanut lukuisia yhteydenottoja kylän asukkailta, joissa on ilmaistu huoli uimarannan tilasta, sinne johtavien pitkosten kunnosta sekä uimakopin sijainnista suhteessa hiekkarantaan. Kyläyhdistykselle on tehty myös aloite uimarannan kunnostamisesta. Kyläyhdistys on maanomistajien luvalla siistinyt ja raivannut uimarantaa hieman vuonna 2010 olleen Äkäslompolojärven siivoustalkoiden yhteydessä.

Tämän hetken tilanne uimarannan kohdalla on se, että sinne johtavat pitkokset ja uimakopit sijaitsevat valtionmaalla ja hiekkaranta on Rinteen tilan (1:167) mailla. Uimakoppien kohdalla ei ole hiekkarantaa ollenkaan, vaan sille täytyy siirtyä vajaan 100 m matkan, osin märkää (soista) ja juurista sekä puista rantaa myöden. Tällä välillä ei ole pitkoksia.

Uimaranta on yhtenä asiana Äkäslompolon kyläliikunta suunnitelmassa, joka laadittiin keväällä 2011 Lapin Liikunta ry:n järjestämissä Kyläliikunta illoissa (3 kpl).

Äkäslompolon kyläyhdistys esittääkin Kolarin kunnalle aloitteena seuraavaa:

Kolarin kunta ryhtyy toimenpiteisiin joilla kyseinen hiekkaranta hankitaan kunnan käyttöön ja hallintaan sekä sen jälkeen se saatetaan asianmukaiseen kuntoon ja nimetään yleiseksi uimarannaksi josta kunta vastaa. Kyseeseen tulevat seuraavat kaksi vaihtoehtoa:

 1. Kunta ostaa Rinteen tilan (1:167) omistajilta Onni ja Taisto Ristimellalta määräalan, joka kattaa kyseisen hiekkarannan, aina Äkäsjokeen asti ja Nilijänkän suuntaan aina Heikin sillan ohi (kartta liitteenä). Näin kunta voi maanomistajana itsenäisesti päättää maankäytöstä, rakentaa pitkokset ja siirtää uimakopit hiekkarannan kohdalle. Samalla Riemuliiteristä tuleva latureitti Heikin sillan jälkeen olisi kunnan omistamalla maalla.
 2. Kunta vuokraa kyseisen määräalan Rinteen tilan (1:167) omistajilta ja laatii käyttöehtosopimuksen siitä. Vuokra- ja käyttöehtosopimus tulisi olla vähintään 20 vuoden mittainen. Vuokra maksettaisiin kertakorvauksena kyseiseltä ajalta. Käyttöehtosopimuksen tulisi sisältää ainakin luvan raivata rantaa, rakentaa pitkokset tai vastaava kulku-ura, rakentaa uimakopit ja wc, kunnostaa hiekkarantaa ja oikeuden käyttää sitä yleisenä uimarantana josta kunta vastaa.

Äkäslompolon kyläyhdistyksen puheenjohtaja on kysynyt maanomistajien kantaa edellä oleviin vaihtoehtoihin. Molemmat maanomistajat ovat valmiita myymään määräalan tai vuokraamaan sen pidemmäksi ajaksi. Kyläyhdistys on esittänyt toiveenaan, että maan hinta tai vuokra pysyisi kohtuullisena ja näin uimaranta saataisiin palvelemaan kylän asukkaita ja matkailijoita parhaalla mahdollisella tavalla.

Äkäslompolon kyläyhdistys on valmis harkitsemaan mahdollista hanketta uimarannan kunnostamiseen, sen jälkeen jos ja kun kunta on joko ostanut tai vuokrannut kyseisen rannan ja maa-alueen.

Liitteenä kartta josta selviää nykyinen pitkosten ja uimakoppien sijainti (musta väri). Karttaan on piirretty ehdotus ostettavasta/vuokrattavasta määräalasta, uudesta kulku-uran linjauksesta ja uimakoppien sijoituspaikasta (sininen väri) sekä hiekkarannan sijainti (keltainen väri).

Pyydämme saada Kolarin kunnalta kirjallisen vastauksen mihin toimenpiteisiin se ryhtyy Äkäslompolon kyläyhdistyksen tekemän aloitteen johdosta.

Äkäslompolossa 17.6.2011                

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Puheenjohtaja                                            Varapuheenjohtaja

                   Vesa Pantsar                                                      Sirpa Kuru

 

Jakelu:         Rinteen tilan omistajat

                      Kolarin kunta

                      www.äkäslompolo.fi

=====================================

Tässä Äkäslompolon yhdistysten anomus ja sen jäljessä kunnan vastaus.

Kolarin kunnalle        

Anomus Äkäslompolon nuorisotaloon

95900 Kolari                                          28.03.2011

Äkäslompolon kyläyhdistys ry,Ylläksen Nousu ry, MLL Kolari, Ylläs-Slalom ry ja Äkäslompolon Matkailu ry

Me allekirjoittaneet yhdistysten edustajat anomme, että Kolarin kunta vuokraa  nuorisotaloa varten tarvittavan tilan Mika Jatkolalta 01.05.2011 alkaen. Vuokrattavana on osa talosta osoitteessa Sivulantie 1, Äkäslompolo.Paikka on sijainniltaan keskeinen ja sopii erinomaisesti kyseiseen tarkoitukseen.  Lisäksi nuorisotalo tarvitsee yhden osa-aikaisen valvojan aikana, jolloin tila on nuorten käytössä, sekä kalusteita.

Perustelemme nuorisotalon tarvetta seuraavasti:

Kylässämme on laskujemme mukaan tällä hetkellä 33 yläastelaista ja lukiolaista, eikä heille ole minkäänlaista tilaa kokoontumisiin ja oleskeluun. Nuorison määrä on kasvava; 5-6 luokkalaisia on tällä hetkellä 13.

Kylässämme on nuorison bänditoimintaa ilman vakituista harjoittelupaikkaa. Kyseinen tila soveltuisi myös siihen.

Muuna aikana tila voisi olla käytettävissä kylän yhdistysten ym. järjestämiin kokouksiin ja tapaamisiin, esimerkiksi:

*Mannerheimin Lastensuojeluliiton järjestämiin perhekahviloihin ym. tilaisuuksiin

*Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n kokouksiin, porinailtoihin ja kyläläistapaamisiin

*Äkäslompolon Matkailu ry:n kokouksiin

*Ylläs-Slalom ry:n järjestämiin kokouksiin ja tapaamisiin

*Ylläksen Nousu ry:n järjestämiin kokouksiin ja tapaamisiin

Mahdollista voisi olla myös järjestää kursseja ja tapaamisia kylän vanhuksille ja asukkaille ylipäätään.

Toimiva ja aktiivisessa käytössä oleva nuorisotalo on erinomainen kylää ja kyläläisiä yhdistävä tekijä. Myös ylläsjärviläisillä on mahdollisuus tiloja käyttää.

Tervetulleita tilaan sen aukioloaikana ovat myös turistinuoret.

Keskeisellä sijainnilla oleva nuorisotalo on oiva osoitus toimivasta ja elävästä kylästä.

Muussa kuin nuorison ja kyläläisten virkistykseen tarkoitetussa käytössä olemme valmiit maksamaan pientä käyttökorvausta tilan käyttämisestä.

Tästä kunnan vastaus

Löytyy sivistyslautakunnan kok.pöytäkirjasta 5.5.2011 31§.

======================================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry                       KIRJALLINEN MIELIPIDE

Äkäslompolo                                                  25.4.2011

 

Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 ROVANIEMI

HANNUKAISEN RAUTAKAIVOSHANKETTA KOSKEVA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY

Äkäslompolon kyläyhdistys ry esittää asiaan kirjallisen mielipiteensä ja vaatii, että ennen mahdollisen kaivostoiminnan alkua tulee selvittää seuraavat asiat:

Pöly, melu, tärinä ja niiden kulkeutuminen laduille ja kyliin

Tuulimittaukset tulee tehdä paikan päällä. Historiatietoina tulee käyttää jotain lähempää sääasemaa joko Suomen tai Ruotsin puolelta. Esim. Kittilän lentoasemalta on varmaan saatavilla historiatiedot tuuliolosuhteista. Räjäytys pölyn ja siirtokiven ajosta aiheutuvan pölyn ja melun kulkeutuminen kaivoksen lähialueelle ja Äkäslompolon kylään on selvitettävä ja mallinnettava paikan päällä kaikissa olosuhteissa (mm. pakkasella ja kovalla tuulella). On myös selvitettävä kuinka pöly ja melu vaikuttavat kaivoksen lähialueen latuverkostoon ja sen käyttöön. Miten kauas pöly voi kulkeutua ns. tunturi-ilmastossa? Voiko pöly kulkeutua laskettelurinteisiin asti?

Uraani

YVA:ssa tulee ottaa kantaa miten louhinnassa sivutuotteena tulevan uraanin kanssa menetellään. Mitkä ovat louhintakiven ja sivukiven uraanipitoisuudet ja mikä vaikutus niillä on ympäristöön? Otetaanko uraani jotenkin talteen?

Maisemamuutokset

YVA:ssa tulee selvittää miten kaivos vaikuttaa kaukomaisemaan mm. Kuertunturin suunnasta. Olisiko mahdollista vaikuttaa Kuertunturista avautuvaan maisemaan siirtämällä sivukivikasaa etelämmäs? Voitaisiinko jo olemassa olevaa Hannukaisen läjitysaluetta käyttää?

Kuertunturin merkitys omaehtoisena ulkoilupaikkana varsinkin talvella lumikenkäilijöille on kasvanut. Erityisesti ulkomaalaiset turistit ovat löytäneet Kuertunturin. Keväinen auringonlasku houkuttelee paljon myös kelkkailijoita Kuertunturin päälle.

Siirtokivikasan maisemointiin tulee ryhtyä heti. Sitä mukaa kun sille varattu alue täyttyy, niin se tulee maisemoida eikä maisemointia tule jättää siihen kun kaivos aikanaan suljetaan.

Maisemamuutoksista tulee laatia havainnekuvat YVA-selvitykseen jokaisesta ilman suunnasta ja tuntureiden päältä.

Reitit

Tuleeko kaivos toteutuessaan sulkemaan eteläisen kelkkareitin Äkäsjoen yli Aavajärven suuntaan? Entä latureitin Velhonkodalta Hannukaiseen? Mikä vaikutus kaivoksella on Äkäsjoen kesäaikaiseen käyttöön (mm. kalastus ja melonta)?

Vesistöt ja kaivoksella käytettävä vesi

YVA:ssa tulee tarkoin selvittää kaivoksen vaikutukset alueen pohjaveteen ja sen tasoon. Myös vaikutukset Äkäsjokeen tulee selvittää. Mikä vaikutus jokiin on jopa 500 litraa/ sekunnissa tuleva virtauksen lisäyksellä? Entä kuinka Laurinojan ja Kuervaaran entisten kaivosmonttujen hapeton vesi saadaan poistettua niin, ettei se aiheuta vesistöihin haittaa.

Mitä yhdisteitä sivukivikasasta ja rikastushiekka-altaasta liukenee vesistöihin ja pohjaveteen?

Kuinka kaivosalueen omat ”normaalit” jätevedet käsitellään?

Voitaisiinko kaivoksen prosesseissa käyttää Rautuvaaran jätevesipuhdistamon puhdistettua jätevettä hyödyksi, esim. siirtopumppauksissa?

Tiestöt

YVA:ssa tulisi selvittää vaihtoehto, että kaivos alueen liikenne olisi omalla tiellä Rautuvaaran (Juvakaisenmaan) ja kaivoksen välillä, poissa kokonaan Kolari Äkäslompolo tieltä. Kyseisen tien ohitus tapahtuisi eritasoliittymän avulla.

Lisäksi on selvitettävä kuinka suuri liikenne muodostuu kupari- ja kultarikasteen ajosta säkitettynä tavarana kuorma-autoilla.

Toisena asiana tulee selvittää uuden tielinjauksen mahdollisuutta Äkäslompoloon. Tie erkanisi nykyisestä tiestä ennen Hannukaista ja jatkuisi aina Äkäslompoloon asti. Tässä selvityksessä tulisi ottaa huomioon uudet kaava-alueet Äkäslompolossa ja tielinjauksen sopivuus niihin. Nykyinen tiekin säilyisi, mutta se käyttö vähenisi. Jos ja kun tämän tien liikenne tullaan katkaisemaan räjäytysten ajaksi kolmesti päivässä 10 -15 minuutiksi, niin siitä syntyy kevään sesonki aikoina merkittää haittaa matkailulle. Samoin pelastuslaitoksen ja esim. ambulanssin toiminta voi kärsiä jopa niin, että ihmishenki voi vaarantua jos kylään ei ole muuta tietä.

Imago

Mikä vaikutus kaivoksella on Ylläksen imagoon? Tämä olisi selvitettävä niin kotimaisten kuin myös ulkomaalaisten matkailijoiden keskuudessa. Nyt Yllästä mainostetaan puhtaan ja kauniin luonnon avulla sekä Suomen parhaan latuverkoston ja laskettelurinteiden perusteella.

Kuinka moni ihminen todella jättäisi tulematta Ylläkselle jos vieressä olisi iso rautakaivos?

Mitä mahdollisuuksia olisi sovittaa kaivostoiminta yhteen matkailun kanssa?

Äkäslompolossa 25.4.2011

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Puh.joht: Vesa Pantsar          Varapuh.joht.Sirpa Kuru              Sihteeri Heli Kaulanen

 

===================================================

Alempana olevaan aloitteeseen on tullut valmistelupäätös:

Kunnanhallituksen pöytäkirjasta 21.2.2011 LIITE Nro 28 § 76
ja sama Kunnanvaltuuston pöytäkirjasta 2.3.2011 LIITE Nro 16 § 24.

- ccf02132011_000001.jpg

 

Kolarin kunnanhallityksen päätös 22.11.2010 avautuu tästä

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2010

Kolarin Kunta / Kunnanhallitus / Lautakunnat

Isonpalontie 2

95900 Kolari

ALOITE KOLARIN KUNNAN KUNNANHALLITUKSELLE /  LAUTAKUNNILLE

YLEISTÄ ASIASTA:

Äkäslompolon kyläyhdistys on saanut lukuisia yhteydenottoja kylän asukkailta, joissa on ilmaistu huoli kaavateiden kunnosta, kevyenliikenteen väylien puutteesta ja kylän viihtyvyyden kohottamisesta. Samat asiat ovat tulleet esille myös tehdyssä kyläkyselyssä.

Äkäslompolon kyläyhdistys esittääkin Kolarin kunnalle aloitteena seuraavat asiat:

1.     HELUKANTIEN JA SANNANRANNANTIE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN SUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN.

Helukan-alueelta puuttuvat kokonaan kevyenliikenteen väylät. Minimissään tulisi rakentaa kevyenliikenteen väylä ns. runkotien varteen eli Helukantien suuntaisesti. Helukan-alue on omakotitaloaluetta ja siellä asuu paljon lapsiperheitä. Tästä syystä kevyenliikenteen väylän saaminen alueelle on erityisen tärkeää.

Helukan-alueen teiden päällystäminen, katuvalaistus sekä mahdollinen aluenopeusrajoitus eivät ole riittäviä turvallisuuden kohottamistoimenpiteitä. Helukan-alueen tiet ovat kapeita ja mutkaisia. Talvella lapset ovat vaikeasti havaittavia korkeiden lumipenkkojen takaa.

 Sannanrannantien jalkakäytävä puuttuu kokonaan. Kevytliikenne tapahtuu Jounin Kaupalle kyseisellä kohtaa ajotietä pitkin.

 

2.     VANHOJEN KAAVATEIDEN KUNNOSTAMINEN

 Kyläyhdistys esittää että kunta tienpitäjänä ryhtyisi toimenpiteisiin vanhojen kaavateiden (mm. Ristimellantie, Heinolantie, Lehontie, Kotivaarantie, Tammitien, Kuruntien jne.) kunnostamiseksi ja päällystämiseksi koko kylän alueella. Kyseiset kaavatiet on jätetty rakennusvaiheessa päällystämättä ja ne pölisevät kesäisin ja siten aiheuttavat haittaa alueella asuville henkilöille ja siellä sijaitseville yrityksille. Lisäksi niiden kunto on vuosienvarrella heikentynyt ja ne vaatisivat joka tapauksessa peruskunnostusta.

 

3.     LEIKKIPUISTO  / – KENTTÄ

 Äkäslompoloon tulisi rakentaa toinen leikkipuisto- tai kenttä. Kylän ainoa kunnollinen leikkikenttä sijaitsee päiväkodin ja ala-asteen aidatun alueen sisällä ja on näin ollen heidän käytössään päivisin.

Kyläyhdistys esittää toisen kentän paikaksi Helukan asuntoaluetta.

Kentän rahoittamiseksi voitaisiin käynnistää yhteinen keräys rahoituksen saamiseksi. Kunta sijoittaisi alkupääoman. Rahoitusta voitaisiin kysyä mm. alueen yrityksistä ja kaivosyhtiöiltä. Suurin osa heidän työntekijöistään asuu tai tulee asumaan juuri Helukan-alueella. Näin yrityksillä olisi halutessaan mahdollisuus vaikuttaa työntekijöidensä perheiden viihtyvyyteen ja samalla saada hyvää julkisuutta yritykselleen. Kyläyhdistys on valmis toteuttamaan keräyksen jos saa siihen luvan poliisiviranomaisilta. Rakennuttamisesta vastaisi kunta. Alueen kunnosta ja siisteydestä voisi huolehtia esim. MLL, kuten Kolarissakin.

 

4.    BUSSIPYSÄKKIEN KOPIT

 Kyläyhdistys esittää, että kunta jatkaisi jo muualla kunnan alueella toteutettujen bussipysäkkien odotuskoppien rakentamista myös Äkäslompoloon. Ensimmäiseksi tulisi rakentaa tunturiin ja lentokentälle ja rautatieasemalle suuntautuvan liikenteen pysäkit, eli Tiurajärventien varressa kylälle päin suuntautuvaa liikenne ja Tunturintien varressa ylös tunturiin suuntautuvan liikenne. Näillä pysäkeillä on keväisin lukuisia ihmisiä odottamassa ski-, lentokenttä- tai junabussia kuten myös koululaisia linjaliikennettä lukuvuoden ollessa käynnissä.

 

 Pyydämme saada Kolarin kunnalta kirjallisen vastauksen mihin toimenpiteisiin se ryhtyy Äkäslompolon kyläyhdistyksen tekemien aloitteiden johdosta.

Äkäslompolossa 25.10.2010            

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n hallitus

 Puheenjohtaja                                                   Varapuheenjohtaja

  Vesa Pantsar                                                     Sirpa Kuru

====================================================

27.7.2010 

Kyläyhdistyksen kuulumisia

 

Hei kaikille!

Kirjoittelen tähän vähän ajankohtaisia asioita, joissa kyläyhdistyskin on ollut mukana soppaa hämmentämässä.

HELUKAN ALUE

Ensimmäisenä kiitokset Kolarin kunnalle ja siellä tekniselle puolelle.

Helukan alueella on tapahtunut ja tapahtuu edelleen paljon tänä kesänä.
Kadut ovat saaneet päällysteen ja katuvalot on pystytetty. Näistä valoista
ja niiden lopullisesta mallista kuuluu myös suuri kiitos Vikeväisen Airille,
joka pani ja sai muutoksen aikaan viime metreillä. Helukallehan oli tulossa
puiset painekyllästetyt n. 6 metrin korkuiset lusikkavalaisimmilla
varustetut, ilmajohdolla vedetyt katuvalot. Ne saatiin muutettua kuitenkin
nyt nähtävillä oleviin metallipylväisiin, jotka on asennettu maajohdoilla.
Olisihan niitä ollut vielä tyylikkäämpiäkin, mutta kyllä tämänkin kanssa voi
varmaan elää?
Siis kiitos kunnalle kun "laivan" suunta muuttui viime metreillä.
Toivottavasti myös muualla Kolarin kunnan alueella siirrytään 2010 vuodelle,
eikä enää edes yritetä pystyttää karmean näköisiä katuvaloja
omakotialueille.

Helukan alueelle on myös ilmestynyt pieniä puukasoja sinne tänne. Ne ovat
latupohjan tieltä kaadetuista puista. Eli ensi talvena Helukalta pääsee
hoidetulle hiihtoladulle näppärästi. Tämän takana taitaa olla Viuhkolan
Reijo ja Kurkkion Markku jotka linjauksen maastoon ovat katsoneet ja luvat
maanomistajilta kysyneet.

Ja lopuksi siellä rakennetaan jälleen uutta tietä ja asuntoaluetta. Tällä
kertaa Helukanlenkkiä. Tienpohja on jo raivattu ja rakentaminen aloitettu.
Vesijohtojen veto näyttää olevan meneillään. Toivottavasti nyt ryhdytään
panemaan myös sähköjohdot maahan, kuten nykypäivänä kuuluu. Tästä olen
kunnan suuntaan puhunut mm, Kullevo Laurille. Samoin Tornionlaakson Sähköön.
Asia ei ole rahasta kiinni.

LEHTIEN VIIKONLOPUN JAKELU

Viikonlopun jakelualue on laajentunut 17.7.2010 alkaen. Nyt lehti kopsahtaa
laatikkoon myös viikonloppuna suurimmalla osalla Helukan aluetta. Jakelu
alueen laajentaminen on Lapin Kansan panostuksen ansiota. Mm. Hesari tulee
siivellä. Niinpä lehti odottaakin alueelta uusia tilaajia. Lehti on tehnyt
tarjouksen, jota on jatkettu nyt myös elokuulle.(Heinäkuulta oli tullut vain
yksi uusi tilaaja). Käyttäkää tilaisuus hyväksi ja tilatkaa lehteä, jotta
jakelu jatkuisi myös tulevaisuudessa. Jos tarjous on hukkunut, niin sitä voi
tiedustella Lapin Kansasta Kaisa Orajärveltä.

Tässä rytäkässä on tulossa myös uusi ns. jättölaatikko kylän pohjoisosaan.
Paikaksi on kaavailtu Huminan pihaa. ONKO MUITA EHDOTUKSIA? esim Helukalta /
Karilan risteys. Tähän jättölaatikkoon tulisi niiden lehdet jotka eivät
kuulu viikonlopun jakelualueeseen ja turistien tänne kääntämät lehdet, jos
heillä ei ole omaa laatikkoa. Pankaa ehdotuksia paikan suhteen tulemaa tämän
kuun loppuun mennessä. Paikan tulee olla liikenneturvallinen. Eli lehden
haku ei saa aiheuttaa vaaratilanteita.

KYLÄSUUNNITELMA

Äkäslompolo.fi sivuilla on nähtävillä ehdotus kyläsuunnitelman pohjaksi
tehtävään kyselyyn. Käykää kattomassa ja kommentoimassa (palautteen kautta)
mitä teiltä pitää kysyä, vai onko nyt nähtävillä oleva versio riittävä.
Kyselyyn palataan ensikuun aikana. Linkki alustavaan versioon

PIENI KANSANI LAULU

Kyläyhdistys on varannut ensi-iltaan 50 paikkaa. Kymmenkunta on jäljellä.
Nopeimmat jälki-ilmoittautuvat ehtivät viellä mukaan. Ilmoittautumiset
Helille. Eikä maksa mitään, ainoastaan jäsenmaksun...

KYLÄJUHLA

Menivät riettaat taas voittamaan, eli juhlat ovat tiedossa. Talkoolaisia
vain kaivattaisiin järjestelyihin. Vapaaehtoiset ilmoittautukaa taas
Helille.


Kirjoitteli kyläyhdistyksen puheenjohtaja Vesa Pantsar

PS. Syyskokouksessa on puheenjohtajan paikka avoinna. Nopeasti tuo kaksi
vuotta menikin. Halukkaat voivat ottaa minuun yhteyttä.


==========================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry                             KIRJALLINEN MIELIPIDE

Äkäslompolo                                                       4.2.2010

 Kolarin kunta

Tekninen lautakunta

PL 76

95901 Kolari

 Äkäslompolon asemakaava-alueen Helukalenkin, Helukantien loppuosan, Rautuvuomantien, Ahontievantien (loppuosan), Ahonlenkin , Ahonlaidan ja Ahonpyörteen katusuunnitelmaehdotukset

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry esittää asiaan kirjallisena mielipiteenä seuraavaa.

 1. Kyseiseen katusuunnitelmaan on lisättävä kevyenliikenteenväylä vähintäänkin ns. runkotielle eli Helukantien yhteyteen.
 1. Samassa yhteydessä on suunniteltava kevyenliikenteenväylä jo rakennetun Helukantien osalle välille Tiurajärventie risteys – Ahontievantien ja Rautuvuomantien risteys.

Perustelut mielipiteellemme

Helukan alue on kaavoitettu asuin- ja pientalo alueeksi. Sinne keskittyy tällä hetkellä lähes kaikki omakotitalo rakentaminen Äkäslompolossa. Näin ollen alueella on jo nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän lapsiperheitä. Näiden pienten lasten päivittäinen kulkeminen on saatava mahdollisimman turvalliseksi. Se on mahdollista ainoastaan suunnittelemalla ja rakentamalla kevyenliikenteenväylä vähintäänkin Helukantien varteen

Alueen jo rakennetut tiet tullaan päällystämään ja katuvalot asentamaan kuluvana vuonna. Nyt olisi mielestämme tärkeää ottaa huomioon suunnitelmissa tuleva kevyenliikenteenväylä ennen kyseisiä toimenpiteitä ja rakentaa katuvalaistus heti niin ettei sitä tarvitsisi muuttaa myöhemmin.

Nyt jo rakennetun Helukantien osalta muutostyöt tehtäessä kevyenliikenteenväylä jälkikäteen ovat varmasti lopullisesti kalliimpi ratkaisu kuin se, että kevyenliikenteenväylä olisi suunniteltu heti alussa ja rakennettu myös samanaikaisesti tien kanssa. Toivommekin, että tätä virhettä ei toistettaisi Helukantien loppuosaa suunniteltaessa ja rakennettaessa.

Äkäslompolossa 4.2.2010

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

_____________________           __________________         ______________________

Vesa Pantsar                                 Sirpa Kuru                           Heli Kaulanen

 

=============================================================================

ÄKÄSLOMPOLON ASEMAKAAVA-ALUEEN HELUKANLENKIN, HELUKANTIEN
LOPPUOSAN, RAUTUVUOMANTIEN, AHONTIEVANTIEN (LOPPUOSAN), AHONLENKIN,
AHONLAIDAN JA AHONPYÖRTEEN KATUSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
Tekn ltk 15 § (Kokous 22.2.2010)
Mkins.
Äkäslompolon asemakaava-alueen Helukanlenkin, Helukantien
loppuosan, Rautuvuomantien, Ahontievantien (loppuosan), Ahonlenkin,
Ahonlaidan ja Ahonpyörteen katusuunnitelmaehdotukset on pidetty
MRA:n 41 ja 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä teknisellä osastolla
ajalla 02.02 – 15.02.2010. Kuulutus liitteenä,
Liite n:o 14.
Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista ovat jättäneet
mielipiteensä Äkäslompolon kyläyhdistys r.y:n puolesta Vesa Pantsar,
Sirpa Kuru ja Heli Kaulanen yhdessä. Jätetty mielipide liitteenä,
Liite n:o 15.
Äkäslompolon kyläyhdistys esittää mielipiteessään lisättäväksi
katusuunnitelmaan kevyenliikenteen väylä Helukantielle ja välille
Tiurajärventien risteys – Ahontievantien ja Rautuvuomantien risteys.
Muutosta perustellaan alueen turvallisuuden nostamisella.
Nähtävillä olleet katusuunnitelmat eivät koske jo
toteutettuja/rakennettuja katuja (esim. Tiurajärventien risteys –
Ahontievantien ja Rautuvuoman risteyksen väli eivät kuulu nähtävillä
olleisiin katusuunnitelmiin). Turvallisuuden kohottaminen alueella on
tärkeä asia, mutta kunnan alueilla on monta muuta katua ja aluetta,
joille pitäisi osoittaa kevyenliikenteen väyliä kunnan rahoituspohjan niin
salliessa (Kolari kk, Äkäslompolon muut alueet, Ylläsjärvi ja Sieppijärvi).
Kevyenliikenteen väylän toteuttaminen on syytä hoitaa ja toteuttaa
omana ”projektinaan” kunnanvaltuuston myöntäessä hankkeeseen
talousarvion investointiosassa määrärahan.
Kunnan kaava-alueiden eriarvoisuus voi korostua liikaa, mikäli osat
alueista on kunnan rahoituksella toteutettu ns. ”viimeisen päälle” ja
osalle alueista ei ole tehty vielä katuakaan asianmukaiseen kuntoon.
Helukan alueelle toteutetaan tänä vuonna kunnan toimesta
katuvalaistus ja katujen AB-pinnoitus jotka lisäävät omalta osaltaan
alueen turvallisuutta.
KOLARIN KUNTA Päivämäärä Sivu
Tekninen lautakunta 22.2.2010 19
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Kolari _____/_____ 2010
Katusuunnitelmat esitellään kokouksessa.
Sijaintikartta ja tyyppipoikkileikkauskuvat liitteenä.
Liite n:o 16.
Ehdotus
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä 02.-15.02.2010 nähtävillä
pidettyjen Äkäslompolon asemakaava-alueen Helukanlenkin,
Helukantien loppuosan, Rautuvuomantien, Ahontievantien (loppuosan),
Ahonlenkin, Ahonlaidan ja Ahonpyörteen katusuunnitelmaehdotukset.
Edelleen tekninen lautakunta päättää antaa vastineekseen
Äkäslompolon kyläyhdistys r.y:lle esittelyosassa mainitun selvityksen.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Edelleen lautakunta päätti, että Helukantien loppuosaa levennetään
0,5 metriä tyyppipoikkileikkauspiirustuksesta poiketen

===================================================================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry                   KIRJALLINEN MIELIPIDE

Äkäslompolo                                                16.09.2009

 Kolarin kunnanhallitus

PL 76

95901 Kolari

 Ristimellan ranta-asemakaavan muutos ja laajennus, koskien tiloja Suoranta RN:o 1:120 ja Vierelä RN:o 41:63

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry:llä ei ole rakentamista vastaan mitään, mutta vastustamme ulkoilureitin siirtämistä vanhalta paikalta kaavasuunnitelman mukaisesti.

 Perustelemme mielipidettä seuraavasti:

 1. Nykyinen ulkoilureitti on vanha ja erittäin suosittu sekä kesä- että talvikäytössä. Ulkoilureittiä käyttävät paikalliset ja turistit. Nykyisellä ulkoilureitillä on pitkät perinteet.
 1. Ulkoilureitin muutos suunnitellulla tavalla heikentää reitin varrella olevien yrittäjien elinkeinoa ohjaamalla turistivirtoja pois yritysten ulottuvilta.
 1. Uusi ulkoilureitti suunnitellaan tuuliselle ja soiselle paikalle. Reitti tulisi vanhaan verrattuna olemaan hidas- ja hankalakulkuisempi kuntoilijoille ja kävelijöille, joita on paljon. Reitin tekeminen vanhan toimivan reitin tilalle on kallis rakentaa ja pitää kunnossa. Huonokuntoiset pitkospuut ovat vaarallisia.
 1. Kylässämme on erittäin suosittuja urheilu- ja kuntoilutapahtumia lapsille ja aikuisille Äkäslompolon ympärijuoksun ja lasten hiihtokisojen muodossa. Kaikissa näissä tapahtumissa nykyisellä reitillä on tärkeä osa. Olemme huolissamme näiden tapahtumien jatkuvuudesta ja toimivuudesta, jos suunnitelma toteutuu.
 1. Uusireitti poikkeaa kunnan taholta 8.6.2009 tulleesta ulkoilureittisuunnitelmasta, reittiluettelo kohta 21 RISTIMELLA. Kyseisessä kohdassa reitti numero R21B (nykyinen reitti) on merkitty säilytettäväksi ja uusi reitti R21C on merkitty eri lailla kuin kaavamuutoksessa. Kyläyhdistykseltä on jo pyydetty lausuntoa ulkoilureittisuunnitelmasta ja yhdistys on siihen myös vastannut. On mielestämme moitittavaa, että suunnitelmat poikkeavat toisistaan.

Toivomme kunnanhallituksen ymmärtävän olemassa olevien, vanhojen ulkoilureittien tärkeyden ja merkityksen sekä paikallisille että turisteille. Reittejä ei mielestämme tulisi muuttaa, vaan jo kaavasuunnitelmissa ottaa valmiit, perinteikkäät reitit huomioon ja tehdä kaavat sen mukaan.

Äkäslompolossa 16.09.2009

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Vesa Pantsar                                 Sirpa Kuru                           Heli Kaulanen

=================================================================================

Yllä olevasta Ristimellan kaavasta esitettiin myös muita mielipiteitä. Näiden kaikkien mielipiteiden pohjalta kunnanhallitus muutti alkuperäistä kaava ehdotusta siten että vanha ulkoilureitti (ns. Stenan reitti) säilytetään kaavassa. Päätöksen tekovaiheet löytyvät Kolarin kunnanhallituksen 15.2.2010 pöytäkirjasta, kohta 47 § http://www.kolari.fi/web/files/kh_012015_ptk.pdf

Kaava on nyt uudelleen nähtävillä. Se löytyy Kolarin kunnan sivuilta http://www.kolari.fi/web/files/ristimellaraskehd02.2010.pdf  

=========================================================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Vesa Pantsar

Lemmenlaaksontie 10

95970 Äkäslompolo

 Kolarin kunta

Kunnanhallitus

PL 76

95901 Kolari

 ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYKSEN LAUSUNTO YLLÄKSEN LATUJEN ULKOILUREITTISUUNNITELMAAN

  Kyläyhdistys pitää hyvänä ja tärkeänä asiana, että ulkoilureitit virallistetaan.

 Kyläyhdistys pitää kuitenkin tärkeänä myös, että ulkoilureittitoimituksessa yksityisiä maanomistajia kohdellaan tasavertaisesti kunnan omien maiden ja valtionmaiden kanssa. Eli jos yksityiseltä maalta lunastetaan ulkoilureitti, niin reitin jatkona olevalle kunnan tai valtion maalle tulee tehdä myös reittitoimitus tai muu yhtä sitova sopimus.

 Lisäksi kyläyhdistys ehdottaa, että reitti nro R22 OJALA jatketaan Tiurajärventien yli kiertäen Helukan kaava-alueen ja yhtyen joko reitti nro R23 HELUKKA tai reitti nro R27 LAPIOMAAhan. Näin reitistä tulisi ympäriajettava ja sen hoitokustannukset pysyisivät kohtuullisena ja Helukan alueen asukkaat pääsisivät hiihtämään vaivattomasti. Tarkempi reitin kulku tulisi katsoa maastossa, mutta yksi vaihtoehto voisi olla jo olemassa olevan moottorikelkkareitti tai sen vierusta.

 Toinen asia johon kyläyhdistys esittää huolensa on Helukan alueen läpi kulkeva kesäreitti. Helukan alueen laajetessa tämä perinteinen kulku-ura on nyt katkaistu jo kahdesti kaavoittamalla tontti juuri polun päälle. Nyt vielä on mahdollista säästää olemassa oleva perinteinen polku Ahonkurunojan itäpuolesta eteenpäin. Kyseinen reitti jatkuu Ahonmaahan ja aina Pikku-Pekanjänkkään asti. Kyläyhdistys esittääkin kyseistä polkua mukaan reittisuunnitelmaan. Näin sitä ei enää katkaistaisi joka kerta kun Helukan kaavaa laajennetaan.

 Äkäslompolossa 17.07.2009

 Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri

                          Vesa Pantsar                                                              Heli Kaulanen

=================================================================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Vesa Pantsar

Lemmenlaaksontie 10

95970 Äkäslompolo

 Lehtien päätoimittajat:

Lapin Kansa

Pohjolan Sanomat

Helsingin Sanomat

Kaleva

ja jakelun järjestäjä Itella

 

ALOITE ÄKÄSLOMPOLON VIIKONLOPUN LEHTIEN LAATIKKOJAKELUALUEEN LAAJENTAMISESTA SEKÄ VARHAISJAKELUN SAAMISEKSI YLLÄKSEN ALUEELLE

 YLEISTÄ: Äkäslompolon kyläyhdistys on saanut lukuisia yhteydenottoja kylän asukkailta ja matkailijoilta, joissa on ilmaistu huoli / tyytymättömyys sanomalehtien jakelusta. Huolenaiheina on ollut viikonlopun laatikkojakelualueen riittämättömyys ja toive saada Ylläksen alue ns. varhaisjakelun piiriin.

 1. ÄKÄSLOMPOLON KYLÄN VIIKONLOPUN LEHTIEN LAATIKKOJAKELUALUEEN LAAJENTAMINEN

Äkäslompolon kylä on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Kylässä vakinaisesti asuvien määrä on jo yli 430 henkeä (31.12.2007). Uusi pysyvän asutuksen alue on sijoittunut pääsääntöisesti ns. Helukan kaava-alueelle joka on kaavoitettu omakotitalo alueeksi. Alue on laajenemassa edelleen. Helukan kaava-alueen kadut eivät kuitenkaan ole viikonloppuna tapahtuvan laatikkoon jakelun piirissä, vaan näihin osoitteisiin tulevat sanomalehdet jätetään ns. jättölaatikkoon joka on yli neljän kilometrin päässä Jounin Kaupalla. Moni onkin lopettanut lehtensä tilauksen juuri tästä syystä.

Kyläyhdistys esittääkin lehtitaloille, että he harkitsisivat yhdessä viikonlopun laatikkojakelualueen laajentamista myös ns. Helukan kaava-alueen kaduille (myös tulevalle laajennus alueelle). Jakelualueen laajennus koskisi seuraavia jo valmiita katuja: Helukantie, Metsävelhonpolku, Metsävalontie, Metsäkurunpolku, Metsätuikuntie, Metsäkummuntie, Ahonkuruntie ja Ahontievantie (karttaliite 1.) Sekä laajentuvalla alueella olevia katuja: Helukanlenkki, Rautuvuomantie, Ahonlenkki, Ahonpyörre ja Ahonlaita (karttaliite 2.). Karttaliite 1:ssä on merkitty paikka johon viikonlopun laatikkojakelualue päättyy nykyisin.

Jakelualueen laajentaminen ei lisää merkittävästi jakajan ajomatkaa eikä laatikoiden määrää. Alueella on nyt 60 postilaatikkoa kuudessa eri kohtaa. Kyläyhdistys uskookin että lehtitalot saavat jakeluun panostamansa varat takaisin uusien tilauksien myötä.

 1. YLLÄKSEN ALUEEN SANOMALEHTIEN VARHAISJAKELU

Äkäslompolon kyläyhdistys esittää, että lehtitalot siirtyisivät Ylläksen alueella (Äkäslompolon ja Ylläsjärven kylien alueella) sanomalehtien varhaisjakeluun.

 PERUSTE

Äkäslompolo ja Ylläsjärvi ovat kasvavia kyliä. Niiden alueella asuu vakinaisesti jo yli 640 henkilöä (tilanne 31.12.2007) ja suunta on koko ajan kasvava. Lisäksi alue on merkittävä matkailualue. Ylläksellä on noin 20 000 vuodepaikkaa, joista osa sijaitsee noin 2500 mökkikiinteistössä ja loput hotelleissa. Kiivaimpana sesonkina alueella on siis noin 20.000 matkailijaa. Se, että tällaiseen kohteeseen tulee sanomalehti vasta klo 15.00 jälkeen on huonoa imagoa ja palvelua sekä kyläläisille, yrityksille, että lehtitalojen asiakkaille, jotka kääntävät lehtensä lomansa ajaksi Ylläkselle. Kyläyhdistys esittääkin, että lehtitalot selvittäisivät varhaisjakelun mahdollisuutta koko Ylläksen alueella. Yhdistys uskoo varhaisjakelun tuovan lisää asiakkaita lehtitaloille tai ainakin estävän monen nykyisen asiakkaan aikeen lopettaa sanomalehden tilauksen sen myöhäisen jakelun johdosta.

Äkäslompolon kyläyhdistys pyytää saada kirjallisen vastauksen lehtitaloilta mihin toimenpiteisiin ne ryhtyvät esitetyissä asioissa. Vastaukset pyydetään toimittamaan puheenjohtaja Vesa Pantsarille postitse tai sähköpostitse osoitteeseen vesa.pantsar@pp1.inet.fi

Äkäslompolossa 13.07.2009

Puheenjohtaja                                                      Sihteeri                                                                                        

Vesa Pantsar                                         Heli Kaulanen

=============================================================================

Lehtijakelun väliaikatietoa helmikuun alkupäiviltä 2010:

Huomenta Vesa Pantsar

Sain päätoimittajiltamme vastauspyynnön tiedusteluunne
Ylläksen alueen lehdenjakelun uudelleenjärjestelyistä.

Olemme Itellan kanssa viime joulukuussa käynnistäneet selvittelyt
lehdenjakelun järkiperäistämisestä sekä
Äkäslompolon että Ylläsjärven alueilla. Ensimmäinen laajempi esitys
Itellalta oli liian kallis suhteutettuna lehden
tilaajien määrään ( Lapin Kansa + Pohjolan Sanomat), ettei meillä ollut
mahdollisuutta sitä hyväksyä.

Käynnistimme uuden laskelman aivan ydinalueista.
Vielä en pysty antamaa teille mitään lupauksia uusista järjestelyistä.
Mutta uskon, että nyt kevään aikana saamme lopullisesti kaikki laskelmat
valmiiksi.

Pidän Teidän ajan tasalla tilanteesta.

Toivon, että vielä maltatte tovin odottaa. Yritämme parhaamme.

Ystävällisin terveisin
Päätoimittajien Antti Kokkonen ja Heikki Lääkkölä puolesta

Kaisa Orajärvi, myyntipäällikkö
Lapin Kansa
Veitikantie 2-8, 96100 Rovaniemi

Puh 010 665 7860, GSM + 358 40 5263 657
Fax 010 665 7720, kaisa.orajarvi@lapinkansa.fi
www.lapinkansa.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------

23.6.2010 Lapin Kansa

 

Hei Vesa!
Parempi myöhään kun ei milloinkaan.
Tämä juttu venyi ja vanui, mutta nyt se on naulattu kiinni seuraavasti:
 
17.7.2010 alkaen Lapin Kansa jaetaan viikonloppuisin asiakkaan laatikoihin myös Lehtokaltion tienä lähtevän lenkin alueella.  Tästä on tehty nyt vuoden kokeilu, koska Lapin Kansoja alueelle tulee vain 6 kpl.Yhtälö on mahdoton, jos jakelun kulut ovat suuremmat kuin lehdistä saatavat tulot. MUTTA Sillä alueella on potentiaalia uusille tilauksille ja toiveikkaina odotamme positiivista kehitystä.
Lapin Kansa lähettää tilaajille lähiaikoina oman kirjeen ja kertoo viikonlopun lehden jakelun paranemisesta. Samoin ei tilaajille laitamme infon jakelun paranemisesta ja hyvän tutustumistarjouksen.Toivotaan, että saamme lisää tilaajia ja voimme säilyttää jatkossakin tämän palvelun.
 
Pahoittelut vielä tämän asian pitkittymisestä, mutta saimmehan kuitenkin kohtalaisen päätöksen aikaiseksi.
Kiitos Vesa vielä asioiden eteenpäin viemisestä. Teikäläisiä pitäisi olla kylillä enemmän.
Oikein rentouttavaa Jussia ja loppukesää toivottaa Kaisa Orajärvi

  

Kaisa Orajärvi, myyntijohtaja
Lapin Kansa
Veitikantie 2-8, 96100 Rovaniemi
Puh 010 665 7860, GSM + 358 40 5263 657
Fax 010 665 7720, kaisa.orajarvi@lapinkansa.fi

  

www.lapinkansa.fi
 

Kartta

(PDF-muodossa)  

======================================================================

Aloite Kolarin kunnalle (kunnanhallitukselle) koirapuiston saamiseksi Äkäslompoloon

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n kevätkokouksessa 24.5.2009 päätettiin tehdä aloite Kolarin kunnalle koirapuiston saamiseksi Äkäslompoloon. Aloite lähetetään myös Ylläksen matkailuyhdistykselle, jonka toivotaan ottavan myönteisen kannan asiaan ja vievän sitä omalta osaltaan eteenpäin.

 Äkäslompolon kyläläisillä on paljon koiria, myös matkailijoilla on yhä enemmän koiria mukana lomamatkoilla. Ja koska asumme poronhoitoalueella olisi hyvä jos kylällä olisi aidattu alue, ns. koirapuisto jossa koirat voisivat juosta vapaana ja alueella olisi myös turvallista kouluttaa koiria.

Koirapuisto olisi hyvä imagotekijä koiralatujen lisäksi, jolla voisimme houkutella Ylläkselle koirien kanssa matkustavia ihmisiä. Sillä olisi myös suuri merkitys alueen koiraharrastajille.

Alueeksi esittäisimme Helukassa, Metsähallituksen huoltotukikohdan vieressä olevaa valtion maalla sijaitsevaa soramonttua.

Soramontun läheisyydestä löytyy jo valmiiksi pysäköintialue, eikä alueella ole tällä hetkellä muuta virkistys- tai rakennuskäyttöä.

Koirapuiston koko olisi hyvä olla vähintään 50 x 100 metriä ja aidattu 2 metriä korkealla aidalla. Portin teossa tulisi huomioida myös sen talvikäyttö.

Koirapuisto tarvitsee myös biojäteastian tai kompostin sekä lapion ja haravan koirien jätösten siivoamista varten.

Ilmoitustaulu olisi myös hyvä olla, jossa voitaisiin tiedottaa muista alueen koira-asioista esim. koiraladuista ja siellä voisi olla myös muistutus siitä ettei koiria saa poronhoitoalueella pitää vapaana. Tämä voisi vähentää konflikteja koiran- ja poron omistajien välillä.

Vetovastuu koirapuiston suunnittelusta ja toteuttamisesta olisi Kolarin kunnalla.

Kylän koiraihmisten ja harrastajien toivotaan osallistuvan projektiin talkoovoimin.

 Äkäslompolossa 26.05.2009

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry

 

Puheenjohtaja                                                                                                             Varapuheenjohtaja

                                                                 Vesa Pantsar                                                                                                               Sirpa Kuru

---------------------------

(Tilanne maaliskuussa 2010:  Esitys koirapuistosta on siirretty kunnassa elinkeinopoliittiselle työryhmälle selvitettäväksi.)

================================================================================

Äkäslompolon kyläyhdistys ry

Vesa Pantsar Lemmenlaaksontie 10

95970 Äkäslompolo

helmikuu 25, 2009

Kolarin Kunta

Tekninen lautakunta

Isonpalontie 2

95900 Kolari

ALOITE KOLARIN KUNNALLE / TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE KAAVATEIDEN PITÄJÄNÄ

 YLEISTÄ ASIASTA:

Äkäslompolon kyläyhdistys on saanut lukuisia yhteydenottoja kylän asukkailta, joissa on ilmaistu huoli kaavateiden kunnosta sekä niiden käytöstä. Kyläläiset ovat olleet myös yhteydessä yksittäisinä henkilöinä kuntaan, Peräpohjolan poliisilaitokseen ja Liikkuvaan poliisiin. Huolen aiheita ovat olleet seuraavat:

 1. MOOTTORIKELKKAILU KEVYENLIIKENTEEN VÄYLILLÄ

Äkäslompolon asukkaiden mielestä luvaton ja lain vastainen kelkkailu kevyenliikenteen väylillä on räjähtämässä käsiin. Ensimmäiset läheltä piti tilanteet jalankulkijoiden / autojen ja moottorikelkkojen kanssa on jo koettu. On vain ajan kysymys milloin ensimmäinen loukkaantuminen tai kuoleman tapaus on käsillä. Osasyynä laittomaan kelkkailuun jalkakäytävillä on piittaamattomuuden ohella myös tietämättömyys (esim. ulkomaalaiset). Tämän johdosta kyläyhdistys tekeekin aloitteen Kolarin kunnalle että se tienpitäjänä hankkisi ja asentaisi kevyenliikenteen väylien alkupäihin ja muutamiin ongelmakohtiin moottorikelkalla ajo kielletty liikennemerkit (liikennemerkki nro 317).

 Tämä ”lisäopastus” vähentäisi tietämättömyydestä johtuvaa lainvastaista kelkkailua. Kyseisiä liikennemerkkejä on saatavana 400 mm Ø ja ne voisi kiinnittää jo valmiina oleviin kevyenliikenteen väylien tolppiin.

Ongelmakohtina pidämme eteenkin (1.) Helukan kohdalta lähtevää jalkakäytävän alkua ja (3.) Sivulantien ja Tunturintien risteystä tunturin suuntaan. Myös (2.) Sannanrannatien ja Tunturintien risteys Tiurajärventien suuntaan on sellainen kohta, jossa kelkat usein eksyvät jalkakäytävälle. Samoin Nilivaarasta tulevan (4.) Nililahentien ja Tunturintien risteyksen kohta. Tästä risteyksestä moni moottorikelkka jatkaa ylös tunturiin ensin jalkakäytävää ja sitten Tunturintien laitaa aina Maisematielle ja siitä sitten kelkkareitille. Ongelmakohdat, joihin toivotaan kyseisiä liikennemerkkejä on merkitty liitteenä olevaan karttaa punaisilla numeroilla 1 - 4.

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLIEN JA NIIDEN LIITTYMIEN RAKENTAMINEN

 Kyläyhdistys esittää että kunta ryhtyisi kiireellisesti toimenpiteisiin seuraavien uusien kevyenliikenteen väylien sekä jo olemassa olevien väylien ja kaavateiden liittymien rakentamiseksi.

 1. Helukantien ja Tiurajärventien suuntaisen jalkakäytävän liittymä ja suojatie puuttuuvat kokonaan. Kulku tapahtuu maantieojan kautta.
 1. Peltotievantien ja Tunturintien suuntaisen jalkakäytävän liittymä ja suojatie puuttuuvat kokonaan. Kulku tapahtuu maantieojan yli olevaa lankkua pitkin.
 1. Sivulantien jalkakäytävän ja Tunturintien liittymä on rakennettu niin ahtaaksi, että autot ”oikaisevat” kääntyessään jalkakäytävän kautta. Selvitettävä voitaisiinko jalkakäytävän liittymää ja suojatietä siirtää Jounin Kaupan suuntaan.
 1. Sannanrannantien jalkakäytävä puuttuu kokonaan. Jalankulkuliikenne tapahtuu Jounin Kaupalle kyseisellä kohtaa ajotietä pitkin.
 1. Helukan alueelta puuttuvat kokonaan kevyenliikenteen väylät. Minimissään tulisi rakentaa kevyenliikenteen väylä ns. runkotien varteen eli Helukantien suuntaisesti. Rakentaminen voitaisiin toteuttaa uuden kaavalaajennuksen teiden rakentamisen yhteydessä. Helukan alue on omakotitaloaluetta ja siellä asuu jo nyt monia lapsiperheitä. Tästä syystä kevyenliikenteen väylän saaminen alueelle on erityisen tärkeää.
 1. Takamettäntien kohdalle liittymä vastakkaisella puolella olevalle kevyenliikenteen väylälle ja suojatie Tunturintien yli.

 Lisäksi kyläyhdistys pyytää ottamaan huomioon uuden Maahisentien kaavan tuoman liikenteen määrän. Maahisentien ja Tunturintien risteys tulee nykyisessä muodossaan olemaan todella vaarallinen liittymä, jos kyseinen kaava ja rakennusmäärät toteutuvat. Toteutusvaiheessa kevyt liikenne tulisikin suunnata vanhaa latupohjaa myöten Takamettäntien liittymän kohdalle, johon esitämme liittymää.

Kyseiset kohdat on merkitty liitteenä olevaan karttaa sinisellä katkoviivalla sekä numeroilla 1 - 6.

HELUKAN OMAKOTITALOALUEEN KAAVATEIDEN PÄÄLLYSTÄMINEN JA KATUVALOT

Kyläyhdistys esittää että kunta tienpitäjänä ryhtyisi toimenpiteisiin kyseisten kaavateiden mm. Metsäkurunpolku, Helukantie, Metsävalontie, Metsävelhonpolku, Metsäkummuntie jne. päällystämiseksi. Kyseiset kaavatiet on jätetty rakennusvaiheessa päällystämättä ja ne pölisevät kesäisin ja siten aiheuttavat alueella asuville haittaa. Kyseisten kaavateiden kaikki tontit on jo myyty ja suurin osa niistä on jo rakennettukin.

Kyläyhdistys esittää myös, että Helukantien varteen rakennettaisiin katuvalaistus.

Pyydämme saada tekniseltä lautakunnalta kirjallisen vastauksen mihin toimenpiteisiin se ryhtyy Äkäslompolon kyläyhdistyksen tekemien aloitteiden johdosta.

 Liite: Kolarin osoitekartta

Äkäslompolossa 25.02.2009              

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry:n hallitus

Puheenjohtaja                                                            Varapuheenjohtaja

Vesa Pantsar                                                               Sirpa Kuru

============================================================================

VASTAUS ÄKÄSLOMPOLON KYLÄYHDISTYS RY:N ALOITTEESEEN

Tekn ltk 46 § (2.4.2009)
Os.pääll
Äkäslompolon kyläyhdistys r.y./Vesa Pantsar ja Sirpa Kuru ovat
lähestyneet kirjelmällään teknistä lautakuntaa. Kirjelmä liitteenä.
Liite n:o 49.
Kirjelmässä on yleisten teiden tienpitäjäksi mainittu virheellisesti Kolarin
kunta. Yleisiä teitä ja niiden vieressä olevia kevyenliikenteen väyliä
hallinnoi ja ylläpitää Äkäslompolon kylän alueella tiehallinnon Lapin
tiepiiri.
Numeroidut ongelmalliset moottorikelkkailupaikat yleisen tien alueella
ovat tosiasia ja Kolarin kunta on halunnut ratkaista ko. ongelmat
hakemalla reittitoimitusta kylän ainoalle yleiselle tankkauspaikalle
(Jounin Kauppa), jolloin moottorikelkkailun ongelmat poistuvat yleiseltä
tieltä moottorikelkkailijoiden siirtyessä luvallisista ja laillista reittiä
myöten tankkauspaikalle. Moottorikelkkailun reittitoimituksesta on
sittemmin valitettu mm. useiden paikallisten henkilöiden taholta ja
reittitoimitusten (3 kpl:tta) valitusten johdosta kumottu. Ainoa tapa
poistaa villi kelkkailu muualta on osoittaa laillinen reitti siirtymiseen
tankkauspaikalle (Jounin Kauppa). Reitillä voidaan minimoida haitat
esim. asettamalla kyläalueella tankille siirtymiselle 10 km/h
nopeusrajoitus. Äkäslompolon kylällä ei ole laillista reittiä
tankkauspaikalle, joten siirtyminen tapahtuu tällä hetkellä pääasiassa
luvattomasti, joka tuo suuria turvallisuusriskejä ja haittoja useaan eri
paikkaan.
Yleisellä tiellä kelkkailua valvoo poliisi ja liikennemerkit asentaa
tiehallinto.
Kirjeessä mainittuihin kevyenliikenteen väylien ongelmakohdista on
tiedostettu ja niistä oltu useita kertoja yhteydessä yleistä tietä
hallinnoivaan tiehallintoon ja viimeksi syksyllä 2008. (Syksyllä 2008
viimeinen tapaaminen tiehallinnon edustajan kanssa
maastokatselmuksen muodossa).
Helukan omakotitaloalueen kaavateiden pinnoittaminen on talousarvion
investointiosassa asetettu vuodelle 2010. Katuvalaistuksen
rakentamista ei ole ko. alueelle osoitettu talousarvio investointiosassa
vuosille 2009-2012. Katuvalojen rakentamisen aikataulutus tulee
KOLARIN KUNTA Päivämäärä Sivu
Tekninen lautakunta 2.4.2009 57
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa
Kolari _____/_____ 2009
käsiteltäväksi tasa-arvoisesti kunnan muiden valaisemattomien
asemakaava-alueiden kanssa (kunnalla valaisemattomia asemakaavaalueen
katuja useita kymmeniä) syksyn talousarvion laadinnan
yhteydessä, jossa otetaan huomioon vuotuisesti käytettävissä olevat
taloudelliset resurssit ja kunnanhallituksen talousarvion laadinnan
ohjeistus. Tulevien vuosien investointiosan rahoitus on avoin ja riippuu
täysin tulevista talousnäkymistä.
Ehdotus
Tekninen lautakunta päättää antaa vastauksekseen Äkäslompolon
kyläyhdistys r.y:lle, että Äkäslompolon yleisillä teillä karttaliitteeseen
merkityillä paikoilla tapahtuva vaarallinen/villi kelkkailu voidaan
minimoida osoittamalla moottorikelkkailulle laillinen virallinen reitti
siirtymiseen kylän ainoalle tankkauspaikalle.
Edelleen tekninen lautakunta yhtyy kyläyhdistyksen mielipiteeseen
yleisen tien kevyenliikenteen väylän ongelmakohdista ja päättää pyytää
tiehallinnon Lapin tiepiirin lausuntoa ja vastausta, ongelmakohtien
kuntoon saattamisen aikataulusta ja muusta kyläyhdistyksen esittämistä
asioista.
Multa osin tekninen lautakunta antaa vastauksekseen esittelyosassa
mainitun selostuksen. Tiehallinnon lausunto toimitetaan myös
Äkäslompolon kyläyhdistys r.y:lle.
Päätös
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän jälkeen on asiassa tapahtunut seuraavaa:

 Moottorikelkalla ajo kielletty liikennemerkkejä ei aseteta ehdotettuihin paikkoihin, koska kevyenliikenteen väylällä ei saa ajaa kelkalla ollenkaan. Näin sitä ei erikseen tarvitse kieltää.

Helukantien ja Tiurajärventien suuntaisen jalkakäytävän liittymä ja suojatie on rakennettu.

Helukan alueen kadut tullaan päällystämään kesällä 2010. Samassa yhteydessä alueelle rakennetaan katuvalaistus. Nämä toimenpiteet on hyväksytty Kolarin kunnan budjettiin vuodelle 2010. Nämä urakat ovat tarjoustenpyyntövaiheessa.

Valitettavasti Helukantien suuntaista kevyenliikenteen väylää ei edes suunnitella tässä vaiheessa, kuten Teknisen lautakunnan vastauksesta tämän sivun alussa käy ilmi. Lautakunta pitää katuvalaistusta ja teiden päällystämistä riittävänä turvallisuuden nostona.

Sannanrannantien (Jounin Kaupalle menevän) viereisen kevyenliikenteenväylän rakentaminen on suunnitteilla.

( Teksti Vesa Pantsar)

================================================================================

HYVÄ YLLÄKSEN ALUEEN YRITTÄJÄ

 Äkäslompolon kyläyhdistys ry lähestyy teitä seuraavassa asiassa:

 Olemme saaneet jäseniltämme huolestuneita yhteydenottoja koskien moottorikelkkailua kevyenliikenteenväylällä. Heidän havaintojensa mukaan kyseinen kelkkailu on lisääntynyt huolestuttavasti.

Pyytäisimmekin teitä ystävällisesti informoimaan asiakkaitanne ja oppaitanne jotka liikkuvat moottorikelkoilla siitä, että kevyenliikenteenväylää ei saa lain mukaan käyttää moottorikelkkailuun.

 Pyydämme informoimaan etenkin ulkomaalaisia asiakkaita, jotka eivät tunne Suomen lainsäädäntöä.

 Vetoamme tässä asiassa teihin pienten lastemme, kyläläisten sekä muidenkin kevyenliikenteenväylän käyttäjien turvallisuuden vuoksi.

 Äkäslompolossa 19.2.2009                      Äkäslompolon kyläyhdistyksen hallitus