Kuollut lohi

-

Mikko Lipponen:

Surullinen päivä Kolarin luontomatkailukunnalle. Kolarin kunnanhallitus päätti esittää Hannukaisen osayleiskaavan hyväksymistä Kolarin kunnanvaltuustolle enemmittä keskusteluitta.

Ohessa pitämäni puheenvuoro ja jättämäni eriävä mielipide.

"Tämä on tärkeä tapahtuma Kolarin historiassa. Olema nyt päättämässä Kolarin tulevaisuuden suunnasta, eli Kolarista tulee kaivoskunta, jossa käännätte selkänne matkailulle ja poronhoidolle. Matkailun kanssa ei ole saatu minkäänlaista sovintoa eikä saadakaan. Tiedämme, että tämä on kova isku Kolarin matkailulle tuntureilta Väylälle. Tämän todisti kunnan teettämä GAIA:n puolueeton aluetalousselvitys vuonna 2017, jossa todettiin, että sen, minkä kaivos tuo, matkailu menettää.

Poronhoidon osalta on vasta julkaistu uusi tutkimus Ruotsissa Pajalan kaivokselta, kaivoksen vaikutuksesta porojen välttämisalueisiin. Vaikutukset paliskunnille ovat paljon oletettua suuremmat. Välttämisalue voi olla jopa 15 km. Se tarkoittaa, että Hannukaisen kaivosalueen johdosta paliskunnilta häviää 200 km2 laidunalueita. Tämä on yhtä paljon, kuin koko Helsingin kaupunki. Tuhoammeko tämänkin tärkeän perinteisen elinkeinon?

Samaan aikaan kunta kaavoittaa matkailulle Ylläs III - kaavan, jossa kunta on ohjeistanut, että kaivosta ei ole. Joko kaivos on tai se ei ole, molemmat eivät ole mahdollisia yhtaikaa.

Kaava on monelta osin lain vastainen.

Yhtiöllä ei ole mitään hakemuksia vireillä. Mistä tiedämme, mitä nämä uudet dokumentit sisältävät, kun eivät ole vielä julkisia. Sitä, että kaivosyhtiö vain suullisesti on ilmoittanut, että kaava vastaa hanketta, ei voida pitää riittävänä.

Hannukaisessa ei voi asua terveellisesti ja turvallisesti. Uutena asiana on ilmennyt asbestiriski. Kaavasta ei voida päättää, jos tätä pölyasiaa ei ole riittävästi selvitetty. Suojavallista ei todistettavasti ole mitään hyötyä, päinvastoin, se voimistaa asiantuntijalausunnon mukaan pölyvaikutuksia vallin suojan puolella.

Tuulimyllyille on tehty kuntalaisaloite, jossa vaaditaan 4 km suojaetäisyys lähimmälle asunnolle. Näin on päätetty useassa kunnassa. Miten kuvittelette, että tälle jättikaivokselle riittää 300 m?

Natura-vaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty. Muun muassa yhteisvaikutus Kaunisvaaran kaivoksen kanssa on virheellinen. Ruotsin puolen päästöistä ei ole tietoa, viranomaiset eivät ole vielä asettaneet mitään päästörajoja. Nykyisen luvan mukaan ei edes ole mitään rajoja, ja lupa makaa peruutettavana Uumajan käräjäoikeudessa. ELY-keskus on ilmoittanut, että Natura-arvio pitää uudistaa.

YVA-asiasta on esitetty kysymys sen uudistamisesta. Asia on paraikaa viranomaisilla päätettävänä.

Kaavan nähtävilläolon yhteydessä vuonna 2018 vakuutettiin kaivosyhtiön puolesta, että kaavan vaikutuksia tunnetaan, koska takana on sekä YVA että Naturalausunto. Nyt haluatte päättää kaavasta, vaikka kumpikin näyttää menevän uusiksi."

"Esitän vastaehdotuksena, että kaava ei viedä päätöksentekoon lainvastaisena. Lisäksi kaava on jyrkästi Kolarin luontomatkailustrategian vaastainen. Tämän lisäksi kaava tulee aiheuttamaan kaivosalueen läheisyydessä eläville vakituisille- sekä loma-asukkaille terveys- ja turvallisuus riskin. Kaavan vaikutuksista ei ole saatavilla tarpeeksi ajankohtaista ja hakemuksiin pohjautuvaa tietoa. Ja näin ollen kaavan vaikutuksia ei pystytä arvioimaan."

"Jätän eriävän mielipiteen, koska

Kaava on vahvasti Kolarin luontomatkailu strategian vastainen.

Uusimpien tutkimustietojen mukaan, jotka on tehty Pajalan kaivoksella, poronhoidolle tulee kaivoksesta suuremmat haitat kuin on oletettu jopa niin suuret, että koko poroelinkeino ja poroelinkeinoon liittyvät kulttuurilliset elementit vaarantuvat.

Kaavan vaikutuksia ei voida tietää, koska kaivosyhtiöllä ei ole minkäänlaisia hakemuksia sisällä. Tämän vuoksi kaikki hakemuksellinen tieto puuttuu. Tämän vuoksi MRL 39§ MRA 1§ pykälien vaatimukset eivät täyty.

Vuorovaikutusvaiheiden jälkeen ei ole varmaa, että kaavojen sisältövaatimukset täyttyisivät MRL 39§ tarkoittamalla tavalla. Tämän vuoksi osallisilla ja kuntalaisilla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua kaavoitukseen riittävien selvitysten pohjalta.

Kaava voi aiheuttaa Hannukaisen asukkaille ja lomakiinteistöjen omistajille vakavan terveys- ja turvallisuus vaaran. Suojaetäisyys ei ole riittävä. Ja asbestiriskiä ei ole riittävällä tavalla kartoitettu.

Yhteisvaikutuksia Pajalan kaivoshankeen kanssa ei ole voitu selvittää. Tämän vuoksi kaava ei täytä mm. luonnonsuojelulain vaatimuksia.

Hallintolain 31.1§:n 1 momentin mukaan viranomaisten on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla tarvittavat tiedot sekä selvitykset.

Kaivosyhtiöllä ei ole mitään hakemuksia vireillä. Miten voimme olla varmoja, että sisältövaatimukset toteutuvat kaavan mukaisesti.

Viranomaiset selvittävät YVA:n uudistamista. 2018 kunnanhallitus vaatii YVA:n ja natura-arvioinnin päätöksenteon pohjaksi. Tällä hetkellä kumpaakaan ei periaatteessa ole.

Kaivosyhtiöllä ei ole minkäänlaisia lupamenettelyitä vireillä."

Mikko Lipposen yhteystiedot:

mikko@routa.net

puh. 0400 081 8884